Каталог вибіркових дисциплін

ОР Бакалавр

Затверджено
Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка
Протокол №1 від 31.08.2020 р.

Назва дисципліни Кафедра Кредити
Літературне краєзнавство Української мови і літератури 4
Типологія помилок   4
Лінгвокультурологія 4
Фольклористика Сумщини 4
Національний код української літератури ХІХ століття 4
Сучасна українська драматургія 4
Виразне читання 4
Академічна доброчесність 4
Українознавство 4
Мистецтво педагогічної (фахової) комунікації 4
Основи літературознавчих досліджень 4
Вступ до літератури ХХ століття 4
Літературний текст у міжмистецькому діалозі 4
Література української діаспори 4
Основи аналізу художнього тексту 4
Сумщина діалектна: східнополіський аспект 4
Мультимедіа на уроках української мови 4
Основи наукової комунікації 4
Медіаосвіта 4
Студії над мовою Пантелеймона Куліша 4
Професійна термінологія у фаховій діяльності 4
Інноваційні технології вивчення української мови 4
Етнокультурні коди української поезії ІІ половини ХХ століття 4
Сучасна українська література 4
Історія української літературної мови 4
Мовне родинознавство 4
Етнолінгводидактика 4
Український правопис: ретроспектива і сучасність 4
Соціолінгвістика і школа 4
Лінгводидактика в середніх класах 4
Риторика 4
Проблемні питання синтаксису 4
Український мовленнєвий етикет у професійній комунікації 4
Основи термінознавства 4
Українська література початку ХХІ століття: інтерпретаційні моделі 4
Культура мовлення вчителя 4
Ділова українська мова 4
Медіалінгвістика 4
Фольклор Російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 4
Фольклор Сумщини   4
Вступ до слов"янської філології 4
Старослов’янська мова 4
Зарубіжна література для дітей та юнацтва 4
Методика аналізу прозових творів зарубіжної літератури 4
Основи сучасної лексикографії 4
Практикум розвитку мовлення 4
Практичне літературознавство 4
Зарубіжна література в культурологічному вимірі 4
Методика роботи з поетичними творами зарубіжної літератури 4
Світова література ХХ століття: міжнаціональні зв"язки та тенденції розвитку 4
Культура російського мовлення 4
Порівняльна граматика східнослов"янських мов 4
Історія російської літературної мови 4
Теорія і практика мовленнєвого спілкування 4
Література російського зарубіжжя 4
Нобілівські лауреати в галузі літератури, пов"язні з Україною 4
Стилістика російської мови 4
Риторика 4
Тенденції розвитку російської літератури кінця ХХ - початку ХХІ століть 4
Художні пошуки і традиції в сучасній поезії 4
Загальне мовознавство 4
Лінгвокультурологія 4
Новітня зарубіжна література 4
Світовий літературний процес 4
Російська мова (для іноземних студентів) Просунутий етап 4
Російська мова (для іноземних студентів) Заключний етап 4
Зарубіжна література 4
Традиції та новаторство зарубіжної літератури 4
Сучасна зарубіжна література: тенденції розвитку 4
Основи лінгвістичних досліджень 3
Література Великобританії та США Германської філології 4
Країнознавство Великобританії та США   4
Аналітичне читання англійською мовою 4
Аналітичне читання німецько мовою 12
Теоретичний курс з німецької мови 4
Інноваційні технології навчання іноземних мов 4
Література Німеччини 4
Жанрові особливості літератури Америки 4
Етнолінгвістика англомовних країн 4
Адаптивне мовлення вчителя англійської мови 4
Імплікативні і пресуппозитивні смисли у мовленнєвих актах (англ.) 12
Імплікативні і пресуппозитивні смисли у мовленнєвих актах (нім.) 4
Країнознавство німецькомовних країн 4
Гуманістичні методи навчання іноземних мов і культур 4
Психолінгвістика 4
Країнознавство англомовних країн 4
Історія німецької мови 4
Вступ до германського мовознавства 4
Теоретичний курс з англійської мови 4
Історія англійської мови Практики англійської мови 4
Історія англійської культури   4
Аналітичне читання англійською мовою (англ., нім., франц.) 8
Аналітичне читання англійською мовою (нім., франц.) 20
Практична граматика англійської мови 4
Граматичні аспекти сучасної англійської мови 4
Англійська мова 12
Практичний курс англійської мови 12
Теорія і практика перекладу 12
Адаптивне мовлення вчителя 20
Адаптивне мовлення вчителя 8
Аналітичне читання французькою мовою (франц.) Теорії та практики романо-германських мов 12
Аналітичне читання німецькою мовою   8
Аналітичне читання французькою мовою (англ.) 20
Країнознавство Франції 4
Література Франції 4
Теоретичний курс з французької мови 4
Історія французької мови 4
Вступ до загального мовознавства 4
Типологія французької та української мов 4
Усна та писемна комунікація французькою мовою 20
Латинська мова 4
Німецька мова [A1-A2], [A1-B1], [B1-B2] 4
Французька мова [A1-A2], [A2-B1], [B1-B2] 4
Країнознавство Німеччини 4
Країнознавство німецькомовних країн 4
Практична граматика французької мови 12
Диференціальна геометрія та топологія Математики 4
Вибрані питання дискретної математики   4
Елементи методів зображень 4
Вибрані питання теорії ймовірностей та математичної статистики (друга спеціальність) 4
Вибрані питання методики навчання математики 4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу в економіці 4
Методи математичного аналізу в інформатиці 4
Функціональний аналіз 4
Практикум з розв"язання задач шкільного курсу математики (поглиблене вивчення,осн. школа) 4
Математичне програмування 4
Вибрані питання теорії функцій дійсної змінної 4
Вибрані питання шкільного курсу математики 4
Вибрані питання алгебри та геометрії 4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу 4
Вибрані питання математичного аналізу (друга спеціальність) 4
Диференціальні та інтегральні рівняння 4
Практикум з розв"язання задач з математики 4
Шкільний курс математики (друга спеціальність) 4
Теорія ймовірностей та математична статистика 4
Вибрані питання методики навчання математики (друга спеціальність) 4
Практикум з розв’язування задач шкільного курсу математики 4
Теорія графів та її застосування 4
Шкільний курс математики 4
Евристика 4
Дискретна математика 4
Практикум з розв’язування олімпіадних задач з математики (основна школа) 4
Вибрані питання елементарної математики 4
Історія математики 4
Методика роботи з обдарованими учнями (математика, основна школа) 4
Евристика у навчанні математики (основна школа) 4
Навчання математики з комп’ютерною підтримкою (основна школа) 4
Математичне моделювання та теорія ігор 4
Історія фізики Фізики та методики навчання фізики 4
Концепція сучасного природознавства   4
Практикум з розв"язання задач з фізики 4
Шкільний курс фізики 4
Природознавство 4
Сучасні уявлення про Всесвіт 4
Технології навчання 4
Фізика (вибрані розділи) 4
Біофізика 4
Основи енергозбереження у закладах освіти 4
Радіація та людина 4
Сучасна фізика 4
Новітні досягнення у фізиці 4
Сучасні космічні дослідження 4
Фізичні аспекти екології 4
Хмарні технології при викладанні фізики 4
Математичний аналіз в фізиці 4
Теорія ймовірностей як основа статистичної фізики 4
Лабораторний практикум з молекулярної фізики 4
Охорона праці 4
Основи безпеки життєдіяльності 4
Математичні методи фізики 4
Математичний апарат в фізиці 4
Вибрані питання класичної механіки 4
Спеціальні питання теоретичної фізики 4
Лабораторний практикум з оптики 4
Лабораторний практикум з атомної та ядерної фізики 4
Спеціальна методика навчання фізики 4
Технології навчання фізики у ЗЗСО 4
Спеціальний практикум з дослідження структури речовини 4
Спеціальний фізичний практикум з фізики мікросвіту 4
Основи сучасної електроніки 4
Радіоелектроніка 4
Астрономія 4
Астрофізика 4
Вибрані питання теоретичної фізики 4
Основи фізики твердого тіла 4
Вибрані питання методики навчання фізики 4
Застосування комп’ютерів при вивченні фізики 4
Лабораторний практикум з методики навчання фізики 4
Диференціальні та інтегральні рівняння в фізиці 4
Теорія ймовірностей та математична статистика в курсі фізики 4
Відеозйомка і відео монтаж Інформатики 4
Розробка Аndroid-застосунків в App Inventor   4
Технології захисту даних 4
Мультимедійні технологі 4
Візуалізація даних 4
Комп"ютерна верстка 4
Комп"ютерна анімація 4
Електронні освітні ресурси 4
Когнітивна візуалізація 4
Інфографіка 4
Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання математики та інформатики 4
Віртуальні цифрові лабораторії 4
Інформаційний супровід наукового дослідження 4
Програмування (PHP) 4
Комп'ютерне моделювання 4
3D-моделювання 4
Основи SMM 4
Motion-дизайн 4
Олімпіадні задачі з ІТ 4
Програмування Ruby / Python 4
Програми для мобільних платформ 4
Практикум з веб-технологій 4
Спецлабпрактикум з веб-дизайну 4
Дизайн у цифровому середовищі 4
Теоретичні основи інформатики 4
Нестандартні діаграми в МS Excel 4
Освітні веб-сервіси в роботі вчителя 4
Поліграфічний дизайн та айдентика 4
Історія інформатика 4
Мистецтво Power Point 4
Хмарні сервіси і сховища 4
Цифрові ресурси 4
Особливості консультування колег та проведення курсів з цифрових технологій 4
Обчислювальний практикум 4
Компетентнісні задачі з інформатики 4
Цифрове середовище ЗЗСО 4
PR-технології у готельно-ресторанному бізнесі Бізнес-економіки та адміністрування 4
Бренд-менеджмент   4
Контролінг 4
Організація діяльності ринкової інфраструктури 4
Основи теорії сталого розвитку соціально-економічних систем 4
Соціальна економіка 4
Статистика ринку товарів та послуг 4
Управління витратами 4
Планування і контроль на підприємстві 4
Потенціал підприємства 4
Економіка та організація світових рекреаційних комплексів 4
Основи цифрової економіки 4
Брендинг 4
Реклама та стимулювання збуту 4
Тайм менеджмент 4
Міжнародні маркетингові стратегії 4
Мотивація та стимулювання поведінки споживачів 4
Оцінка ефективності діяльності підприємств 4
Методи прийняття управлінських рішень 4
Нецінована конкуренція на ринку готельно-ресторанних послуг 4
Брендинг територій 4
Безпека бізнесу 4
Маркетинг подій 4
Моделювання процесів та аналітика бізнесу 4
Екологічний маркетинг 4
Ефективні комунікації 4
Маркетинг ЗВО 4
Іміджелогія 4
Маркетинг медичних послуг 4
Організація інтернет магазину 4
Маркетинг у банківській сфері 4
Інтернет речей 4
Менеджмент якості 4
Маркетингове моделювання 4
Тестування продукції 4
Некомерційний маркетинг 4
Психологія торговельних відносин 4
Організація торгівлі 4
Управління Start-up проектами 4
Управління конкурентоспроможністю 4
Проектування та адміністрування баз даних 4
Цифрова економіка 4
Економіка 4
Веб-аналітика 4
Окисно-відновні системи Хімії та методики навчання хімії 4
Будова речовини   4
Основи наукових досліджень 4
Історії хімії 4
Фізико-хімічні методи дослідження речовини 4
Методика розв’язання задач з хімії 4
Хімія довкілля 4
Дисперсні системи 4
Хімія природних сполук 4
Біоорганічна хімія 4
Високомолекулярні сполуки 4
Позакласна робота з хімії 4
Шкільний курс хімії 4
Аналітична хімія 4
Фізична і колоїдна хімія 4
Координаційні сполуки 4
Ужиткова хімія 4
Харчова хімія 4
Ентомологія з основами арахнології Біології людини та тварин 4
Анатомія людини   4
Радіобіологія та захист здоров’я людини 4
Орнітологія 4
Гістологія 4
Біофізика з основами радіобіології 4
Карцинологія та арахнологія 4
Нормальна анатомія людини 4
Паразитологія 4
Теріологія 4
Історія розвитку біосфери 4
Історія розвитку тваринного світу 4
Фізіологія збудливих тканин 4
Фізіологія вісцеральних систем 4
Біофізика 4
Методика навчання біології та природознавства 4
Методика навчання біології у профільних класах 4
Порівняльна анатомія тварин 4
Біогеографія 4
Біогеографія з основами екосистемології 4
Нормальна фізіологія людини 4
Фізіологія людини і тварин 4
Фізіологія ЦНС 4
Фізіологія ВНД 4
Географічна номенклатура Загальної і регіональної географії 4
Географія мінерально-сировинних ресурсів   4
Геоінформаційне картографування 4
Геоінформаційні системи і бази даних 4
Геоморфологія 4
Історична географія 4
Математичні методи в географії 4
Методи географічних досліджень  4
Основи наукових досліджень в географії 4
Основи туризму 4
Природно-заповідні території 4
Рекреаційна географія 4
Туристичне краєзнавство 4
Географія агропромислового комплексу 4
Географія музеїв світу 4
Географія населення 4
Географія світового господарства 4
Геоекологія 4
Екскурсознавство з основами музеєзнавства 4
Ландшафтна екологія 4
Ландшафтознавство 4
Основи демографії 4
Природа Світового океану 4
Географічне краєзнавство 4
Географічне моделювання 4
Географічні аспекти регіонального розвитку 4
Географія релігій та культур 4
Географія Сумської області 4
Геоурбаністика 4
Дидактика географії 4
Дистанційне зондування Землі 4
Палеогеографія 4
Геопортали та інтернет-технології для ГІС 4
Біологічна латина [2 курс (014)], [2 курс (091)][3 курс] Загальної біології та екології 4
Агрохімія   4
Ґрунтознавство 4
Лікарські рослини [2 курс][3 курс (091)] 4
Екологія 4
Основи екології 4
Основи сільського господарства 8
Мікробіологія з основами вірусології 4
Молекулярна біологія [3 курс (014)], [3 курс (091)] 4
Розв’язання задач з біології 4
Охорона природи [3 курс (014)], [4 курс (091)] 4
Агроекологія 4
Основи філогенії рослин і тварин 4
Методика навчання екології 4
Екологія рослин і тварин [4 курс (014)], [4 курс (091)] 4
Методика і техніка шкільного експерименту 4
Шкільна науково-дослідна ділянка та гуртки юних біологів 4
Екологічна освіта та виховання 4
Алелопатія 4
Фітопатологія 4
Основи медичної генетики 4
Моніторинг довкілля 4
Читання хорових партитур Хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання 8
Практикум зі шкільного репертуару   4
Основи музичної акустики та звукорежисури 4
Ансамблеве виконавство 16
Методика роботи зі шкільним музичним колективом 8
Хоровий спів 16
Звукорежисура естрадний концертних програм 16
Робота з хором 12
Звукорежисура культурно-масових заходів 12
Основи саунд-продюсування 4
Хорова література 4
Естрадно-джазовий солоспів 4
Основи музичної та звукової електроніки 4
Камерний солоспів 4
Основи саунд-дизайну 4
Робота з вокальним ансамблем 8
Робота з естрадним вокальним ансамблем 8
Звукорежисура та музична акустика концертних залів та відкритих просторів 8
Основи аранжування вокальних творів 4
Основи естрадного аранжування 4
Основи музично-виконавської драматургії 4
Постановка голосу 4
Концертна сценічна звукорежисура 4
Сценічний рух та пластика 4
Мультимедійні та аудіо-технології 4
Хорознавство 4
Шрифти ОТМ, музикознавства та культурології 12
Комп’ютерна графіка   12
Матеріали графіки в рисунку 8
Техніки і матеріали живопису 8
Робота в матеріалі 4
Художньо-прикладна графіка 8
Основи креслення та макетування 8
Композиція презентації 4
Декоративний живопис 8
Основи комп'ютерної графіки 8
Робота в матеріалі за спеціалізацією ХТ 16
Техніки і матеріали рисунка 12
Робота з натури 16
Графічні матеріали 12
Основи об’ємного моделювання та перспективи 4
Історія ОТМ та архітектури 8
Історія музичного мистецтва 8
Історія української музики 16
Всесвітня історія музики 16
Практична каліграфія і типологія 12
Основи володіння графічними редакторами 12
Графічні техніки в рисунку 8
Живописні прийоми 8
Художній розпис в ОТМ 4
Основи прикладної графіки 8
Основи створення авторської презентації 4
Креслення і паперопластика 8
Музика новітнього часу 16
Історія музичного театру 12
Стильове сольфеджіо 4
Історія музики східних країн 4
Історія музики американського континенту 4
Основи музичної критики 4
Сучасні проблеми історії та теорії музичного мистецтва 8
Шкільний курс СХК та методика викладання 8
Декоративна стилізація в живописі 8
Основи побутової авторської презентації 4
Основи векторної і растрової графіки 8
Технологія живопису 16
Спецтехнологія ХТ 16
Графічні прийоми в рисунку 12
Копіювання та робота з натури в графіці 12
Історія медіа-культури 4
Культура постмодерну 4
Історія культурології 8
Теорія культури 8
Культурологічні пам’ятки Слободжанщи 4
Історико-культурна спадщина ЮНЕСКО 4
Культурологія міфу 4
Народне мистецтво 4
Культура повсякденності 8
Соціокультурна ідентичність 8
Релігійна культура 4
Історія релігійних ідей 4
Практична етнологія 4
Молодіжна субкультура 4
Основи медіа-компетентності 4
Основи медіа-культури 4
Історія світового кінематографу 4
Історія світового театру 4
Теорія та практика комунікацій 4
Сучасні культурні комунікації 4
Практикум роботи з дитячим хореографічним колективом Хореографії та музично-інструментального виконавства 8
Дитяча хореографія   8
Практикум з ТМ народно-сценічного танцю 8
Зразки народної хореографії 8
Практикум з ТМ класичного танцю 8
Зразки класичної хореографії 8
Практикум з ТМ українського народного танцю 8
Зразки української хореографії 8
Практикум з ТМ сучасного танцю 4
Зразки сучасної хореографії 4
Практикум з ТМ бального танцю 4
Зразки бальної хореографії 4
Народний костюм та сценічне оформлення танцю 4
Виконавська майстерність хореографа 4
Партерний тренаж 4
Тренаж в хореографії 4
Етика, естетика 4
Оркестр духових музичних інструментів 16
Концертмейстерський клас 16
Оркестр народних музичних інструментів 16
Робота з оркестром народних інструментів 12
Робота з оркестром духових музичних інструментів 12
Диригування  12
Камерний ансамбль 12
Фортепіано 4
Додатковий музичний інструмент 4
Основи оркестровки для симфонічного оркестру 4
Підбір на слух та основи імпровізації 4
Інструментування 4
Фортепіанний ансамбль 8
Читання оркестрових партитур 8
Інструментознавство 4
Оркестр 16
Основи аранжуванння музичних творів 16
Основи акомпанементу 4
Спортивно-педагогічне вдосконалення (панкратіон) Теорії та методики фізичної культури 4
Спортивно-педагогічне вдосконалення (грепплінг)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (гімнастика) 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивна аеробіка) 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (силові види спорту) 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (загальна, іноземці) 28
Фізична підготовка в Збройних силах 4
Основи самооборони 4
Силові види спорту та МВ 4
Оздоровчий фітнес 4
Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури 4
Основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг 4
Психологія фізичного виховання і спорту 4
Теорія і методика фізичного виховання 4
Основи кінезіології 4
Бадмінтон Спортивних дисциплін і фізичного виховання 16
Фізичне виховання для 2-их курсів   4
Фізичне виховання для 3-их курсів 4
Основи медичних знань Громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури 4
Безпека життєдіяльності   4
Спортивна фізіологія 4
Фізіологія рухової активності 4
Спортивна медицина 4
Медико-біологічне забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів 4
Фізіологія спорту та фізичних вправ 4
Новітні здоров’язбережувальні технології в закладах освіти 4
Гігієна 4
Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів 4
Історія медицини 4
Біомеханіка 4
Основи охорони праці 4
Спортивна медицина (ГЗ) 4
Психологія здоров"я 4
Основи медико-санітарної підготовки 4
Психогігієна 4
Основи наукових досліджень 4
Основи дерматології 4
Косметологія 4
Косметологічний масаж 4
Гігієнічний супровід фізичного виховання 4
Лікувальна фізична культура та основи фізичної рекреації 4
Менеджмент в індустрії краси 4
Основи менеджменту охорони здоров"я 4
Преформовані фізичні чинники у косметології 4
Соціально небезпечні хвороби 4
Медико-педагогічний контроль 4
Сенсорна інтеграція в корекційно-розвивальній роботі Логопедії 4
Природа рідного краю в корекційно-розвивальній роботі   4
Психопатологія 4
Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної роботи 4
Основи арт-педагогіки 4
Спеціальна психологія [016], [педагогічні спеціальності] 4
Спеціальна методика дошкільного виховання 4
Інноваційні технології в логопедії 4
Логоритміка 4
Каліграфотерапія 4
Соціально-правове забезпечення осіб з особливими потребами 4
Ігрова діяльність у логопедичній роботі 4
Нетрадиційні методики у логопедії 4
Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання 4
Організація та проведення логопедичного заняття 4
Дитяча нейропсихологія 4
Ігрова діяльність у логопедичній роботі 4
Культура мовлення вчителя 4
Логоритміка з методикою викладання 4
Онтогенетичні особливості нервової системи людини 4
Організація дозвілля дітей із порушенням психофізичного розвитку 4
Основи освітньої кінезіології в корекційно-логопедичній роботі 4
Основи сенсорної інтеграції 4
Спецметодика дошкільного виховання 4
Соціально-правове забезпечення інвалідів 4
Патопсихологія 4
Функціональний фітнес Здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 4
Менеджмент здоров'я   4
Адаптивна фізична рекреація 4
Теорія і методика адаптивного фізичного виховання 4
Основи соціальної реабілітації 4
Фітнес програми аеробної і силової спрямованості 4
Дієтотерапія 4
Загальна теорія та діагностика стану здоров"я 4
Ментальний фітнес 4
Основи заняттєвої науки 4
Лікувальний та спортивний масаж 4
Нутриціологія 4
Основи догляду за пацієнтами та особами з інвалідністю 4
Природні фактори у фізичній терапії та ерготерапії 4
Прикладна ерготерапія 4
Основи вертебрології та мануальної терапії 4
Аналіз нормальної та патологічної ходьби, підбір допоміжних засобів 4
Фізична терапія в паліативній допомозі та онкології 4
Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності 4
Фізична терапія при ампутаціях кінцівок 4
Фізична терапія в паліативній допомозі 4
Фітотерапія 4
Цілеорієнтована терапія 4
Рекреаційні технології різних груп населення 4
Ортезування у ортопедії та травматології 4
Кінезіологічне тейпування 4
Соціальний захист та права осіб з інвалідністю 4
Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів 4
Гідротерапія та гідрокінезотерапія 4
Тренування рухової активності пацієнтів та осіб з інвалідністю 4
Народні та нетрадиційні методи реабілітації 4
СПА-технології 4
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Волейбол Теорії та методики спорту 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Волейбол пляжний   28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Дзюдо 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Футбол 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Стрільба з луку 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Хокей на траві 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Легка атлетика 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Зимових видів спорту 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Плавання 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал (жінки) 28
Підвищення спортивної майстерності/ Спортивно-педагогічне удосконалення Флорбол 28
Лижний спорт та методика викладання 4
Гірськолижний спорт 4
Прикладні та оздоровчі види легкої атлетики 4
Рекреаційні види рухової діяльності 4
Аквафітнес 4
Дитячий фітнес 4
Параолімпійський спорт 4
Адаптивний спорт 4
Неолімпійський спорт 4
Змагання і змагальна діяльність в різних видах спорту 4
Організаційні засади змагальної діяльності 4
Сучасні технології в ігрових та складно-кординаційних видах спорту 4
Сучасні технології в циклічних видах спорту 4
Управління недержавними спортивними організаціями 4
Кухні народів світу Туризму та готельно-ресторанного сервісу 4
Основи медичних знань   4
Туристські ресурси світу 4
Методика розробки турів 4
Альпінізм і скелелазіння 4
Основи курортології 4
Готельно-ресторанний сервіс 4
Мотиваційний менеджмент в туризмі 4
Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів 4
Основи професійної діяльності менеджера з туризму 4
Активний туризм 4
Організація барної справи 4
Pеклама в індустрії туризму 4
Безпека в індустрії туризму 4
Основи міжнародного туризму 4
Економіка туризму 4
Електронний бізнес в індустрії туризму 4
Інноваційний розвиток туризму 4
Оздоровчий туризм і орієнтування 4
Організаційно-правові основи бізнесу 4
Організація анімаційних послуг в туризмі 4
Організація і методика туристсько-спортивної роботи 4
Основи стратегічного маркетингу 4
Проектний менеджмент 4
Регіонознавство 4
Рекреаційні комплекси 4
Ринок туристських послуг 4
Туристське краєзнавство 4
Управління персоналом в індустрії туризму 4
Управлінські рішення 4
Українці у Другій світовій війні Історії України 4
Історіографія історії України   4
Історичне краєзнавство 4
Охорона та збереження пам'яток історії та культури 4
Історія Сумщини 4
Архівознавство 4
Історія держави і права 4
Археологія ранньої залізної доби 4
Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство 4
Історична антропологія 4
Історія Слобідської та Північно-Східної України 4
Військова організація та військові походи українського козацтва 4
Методика польових, археологічних досліджень 4
Військова справа на українських землях у добу Середньовіччя 4
Дипломатична історія України 4
Етнографія України 4
Збройні сили України у період незалежності 4
Історія української культури 4
Історія церкви в Україні 4
Повсякденне життя українців у період світових воєн 4
Спеціальні історичні дисципліни 4
Україна в міжнародних відносинах у період модерної історії 4
ШК викладання історії Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 4
Середньовічний Схід   4
Нова історія країн Азії і Африки (014) 4
Нова історія країн Азії і Африки (032) 8
Новітня історія країн Азії і Африки (014) 4
Новітня історія країн Азії і Африки (032) 8
Історичне музеєзнавство 4
Історія Центральної і Східної Європи [3 семестр], [4 семестр], [5 семестр], [6 семестр], [7 семестр] 8
Методика історико-краєзнавчої роботи 4
Нова історія країн Європи та Америки 4
Медіаграмотність 4
Історіографія всесвітньої історії 4
Історія міжнародних відносин 4
Конфліктологія і конфлікти сучасності 4
Історія світової дипломатії 4
Історія Азії і Африки 4
Міжнародні економічні відносини 4
Теорія і практика дипломатії 4
Регіонознавство і країнознавство: теорія, методологія і практика [7 семестр], [8 семестр] 8
Дипломатична і консульська служба України 4
Етикет державного службовця 4
Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі 4
Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в школі 4
Етнографічне музеєзнавство 4
Історичне країнознавство 4
Історія музеїв світу 4
Методика викладання історії в зарубіжній школі 4
Міжнародні культурні зв’язки 4
Велика французька революція та наполеонівські війни 4
Європейська інтеграція 4
Збройні конфлікти 20-х – 30-х рр. ХХ ст. 4
Об’єднання Італії та проголошення Італійського королівства 4
Світова спадщина ЮНЕСКО 4
Війни в період Середньовіччя 4
Збоєзнавство 4
Історія культури зарубіжних країн 4
Історія міжнародних відносин та геополітика у ХХ – на поч. ХХІ ст. 4
Історія світових цивілізацій 4
Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи 4
Актуальні проблеми зовнішньої політики України 4
Європейський Союз в міжнародних відносинах 4
Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ 3
Інтеграція України в європейський освітній простір 4
Історія політичних вчень 3
Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці 4
ПАБЛІК РІЛЕЙШЕН 2
Політичні системи Центрально-Східної Європи 8
Феномен гібридної війни 4
Військова справа стародавнього світу 4
Історія вчень про державу і право Права та методики викладання правознавства 4
Історія політичних і правових вчень   4
Адвокатура 4
Освітнє право 4
Нотаріат 4
Право соціального забезпечення  
Юридична аргументація 4
Податкове та митне право 4
Порівняльне правознавство  
Правова статистика 4
Земельне право 4
Міграційне право 4
Юридична лінгвістика 4
Криміналістика 4
Інформаційне право 4
Кримінально-виконавче право 4
Державне будівництво та МС 4
Юридична конфліктологія 4
Судова риторика 4
Підприємницьке право 4
Право інтелектуальної власності 4
Верховенство права  
Європейське антидискримінаційне право 4
Міжнародне право 4
Правові аспекти діяльності міжнародних організацій 4
Основи гендерної політики 4
Соціологія права 4
Професійно-правова відповідальність юриста 4
Теорія правозастосування 4
Юридичний практикум 4
Основи юридичної клінічної практики 4
Правознавство 4
Основи конституційного права 4
Права людини  
Правове регулювання туристичної діяльності  
Спортивне право  
Біоетичний дискурс Філософії та соціальних наук 4
Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи   4
Етика, естетика 4
Інформаційне суспільство 4
Інформаційні війни 4
Історія зарубіжної культури 4
Історія естетичної думки 4
Епістемологія креативності 4
Основи розвитку критичного мислення 4
Лінгвофілософські студії 4
Логіка 4
Майбутнє свідомості: науково-філософський аспект 4
Політологія 4
Професійна етика 4
Релігієзнавство 4
Соціальна антропологія 4
Соціологія 4
Соціологія масових комунікацій 4
Гендерно-чутлива соціокультурна діяльність Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 4
Економічні основи соціокультурної діяльності   4
Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм 4
Народна художня культура 4
Організація і методика проведення екскурсій та туристсько-рекреаційних заходів [2 курс], [3 курс] 4
Організація і методика проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності 4
Основи сценічного руху, пластики й танцю 4
Педагогіка дозвілля 4
Правове забезпечення соціокультурної діяльності 4
Соціокультурна корекція і реабілітація 4
Соціокультурне підприємництво [2 курс], [4 курс] 4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності дітей [2 курс], [3 курс] 4
Технології організації презентацій та музейно-виставкової діяльності [1 семестр], [2 семестр] 4
Тренінг особистісного та професійного розвитку 4
Управлінська іміджелогія 4
Пенітенціарна педагогіка і психологія 4
Анімаційні технології в соціальній роботі 4
Ведення випадку в соціальній роботі [3 курс], [4 курс] 4
Гендерна педагогіка і психологія 4
Громадські організації в соціальній роботі [2 курс], [3 курс] 4
Економічні основи соціальної роботи 4
Методика соціально-виховної роботи [1 семестр], [2 семестр] 4
Правове забезпечення соціальної роботи і соціальної допомоги [3 курс], [4 курс] 4
Реклама та зв’язки з громадськістю в соціальній сфері [2 курс][3 курс, 1 семестр]; [3 курс, 2 семестр] 4
Соціальна робота з дитячими і молодіжними об’єднаннями [2 курс], [4 курс] 4
Соціальна ювенологія з основами молодіжної політики 4
Соціальний супровід клієнта [2 курс][3 курс][4 курс] 4
Соціальні технології впливу та комунікативної дії 4
Соціально-педагогічна профілактика насильницької поведінки [1 семестр], [2 семестр] 4
Теорія і методика роботи соціального гувернера 4
Анімаційні технології в соціальній роботі 4
Гендерна педагогіка і психологія 4
Недержавний сектор у соціальній сфері [2 курс], [3 курс] 4
Паблік-рілейшнз в системі соціального забезпечення [2 курс][3 курс, 1 семестр][3 курс, 2 семестр] 4
Правове регулювання соціального забезпечення 4
Соціалізація особистості 4
Соціальна педагогіка 4
Соціальне гувернерство 4
Соціальні комунікації 4
Соціально-правовий захист дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом [3 курс], [4 курс] 4
Соціально-правовий захист молоді в Україні [1 семестр], [2 семестр] 4
Соціально-правовий захист сімей в Україні [1 семестр], [2 семестр] 4
Соціально-психологічне консультування [3 курс, 1 семестр]; [3 курс, 2 семестр][4 курс] 4
Технології протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей [1 семестр], [2 семестр] 4
Основи музейної педагогіки 4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності молоді 4
Туристичне краєзнавство 4
Фандрайзинг у соціокультурній діяльності 4
Соціальна конфліктологія 4
Соціальний аудит та інспектування 4
Спеціалізовані служби в соціальній сфері 4
Спонсорінг та фандрайзинг у соціальній роботі 4
Соціальна робота з різними типами сімей 4
Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми 4
Волонтерська діяльність в системі допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку Спеціальної та інклюзивної освіти 4
Диференціальна діагностика у спеціальній психології та логопсихології   4
Діагностика та корекція розладів спектру аутизму 4
Інклюзивне навчання в системі загальної освіти 4
Корекційно-реабілітаційні служби 4
Моделі та технології логопедичної та соціально-реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку 4
Основи сурдопедагогіки 4
Основи тифлопедагогіки 4
Психологічна служба в системі спеціальної освіти 4
Психолого-педагогічні технології роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами 4
СМ навчання каліграфії учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 4
СМ соціально-побутового орієнтування 4
Спеціальна методика фізики і хімії у побуті 4
Соціально-правове забезпечення осіб з порушеннями психофізичного розвитку 4
Технічні засоби корекційного навчання 4
Адаптивне фізичне виховання 4
Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної/інклюзивної освіти 4
Інформаційні технології в галузі «Спеціальна освіта» 4
Корекційна та логопедична робота в андрогогіці 4
Основи психокорекції дітей з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
Ігрові технології в логопедичній роботі 4
Корекційно-реабілітаційний супровід дітей з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
Основи психолінгвістики 4
Правове забезпечення осіб з ОІР та їхніх батьків (опікунів) 4
Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в системі спеціальної/інклюзивної освіти 4
Основи соціалізації осіб з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
Спеціальна методика раннього втручання 4
СМ роботи з дітьми-сиротами з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
СМ роботи гувернера-дефектолога 4
Спецсемінар. Фізична реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку 4
LEGO-технології в освітньому просторі ЗДО Дошкільної та початкової освіти 4
Streаm-освіта для дошкільників   4
Актуальні питання теорії та методики виховання 4
Біологія розвитку дитини 4
Використання хмарних технологій в ЗДО 4
Економічне виховання у закладах дошкільної освіти 4
Етика сімейного виховання [1 курс], [2 курс] 4
Керівництво художньою діяльністю дітей дошкільного віку 4
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми 4
Методика навчання усного рахунку 4
Методи та засоби інформаційної діяльності 4
Мистецтво дизайну у ЗДО 4
Музична ритміка 4
Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти 4
Основи елементарної теорії музики 4
Основи сімейної педагогіки [1 курс], [2 курс] 4
Основи теорії гендеру 4
Практикум елементарного музикування 4
Психологія дитячої творчості 4
Розмовний курс англійської мови для вихователів й учителів початкових класів 4
Сучасні технології музичного виховання дітей в закладах дошкільної освіти 4
Сучасна англійська мова для вихователів та вчителів початкової школи (практичний аспект) 4
Сучасні освітні системи країн Європи 4
Теоретичні основи музичного мистецтва 4
Технологія проектної діяльності у закладах дошкільної освіти 4
Технологія інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку 4
Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера (ТРВЗ) 4
Технологія «Лепбук» у роботі з дошкільниками [1 курс], [2 курс] 4
Формування музичної культури дітей дошкільного віку 4
Формування дослідницької культури дошкільників у проектній діяльності 4
Постановка голосу та техніка мовлення 4
Вибрані питання методики навчання математичної освітньої галузі 4
Використання хмарних технологій в освітньому процесі початкової школи 4
Виразне читання 4
Економічне виховання у закладах освіти 4
Ігрові технології в екологічній освіті 4
Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в Новій українській школі 4
Методика навчання розв’язування задач у початкових класах 4
Методика навчання образотворчому мистецтву дітей молодшого шкільного віку 4
Образотворче мистецтво з методикою керівництва художньою діяльністю 4
Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі 4
Проблемно-пошукові методи навчання в сучасній початковій школі 4
Специфіка музичної освіти молодших школярів у Новій українській школі 4
Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій школі 4
Сучасні форми роботи з батьками 4
Трудове навчання з практикумом 4
Формування культурної компетентності учнів у Новій українській школі 4
Формування екологічної компетентності молодших школярів 4
Екологічна психопедагогіка 4
Основи християнської етики 4
Сучасні методи організації рефлексії в початковій школі 4
Основи інформаційної безпеки особистості 4
Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти 4
Психологія дитячої творчості 4
Технологія проектної діяльності в закладі дошкільної освіти 4
Візуальна психодіагностика Психології 4
Естетотерапія   4
Етнопсихологія 4
Політична психологія 4
Організаційна психологія 4
Педагогічна психологія 4
Психологія великих груп та масових явищ 4
Філософія психоаналізу 4
Філософія несвідомого 4
Психологія релігії 4
Юридична психологія 4
Психологія конфлікту  4
Психологія довіри 4
Основи самопізнання 4
Основи когнітивно-поведінкової терапії 4
Профорієнтація та профвідбір 4
Психологія особистості 4
Психологія залежної поведінки 4
Психологія риторики 4
Психосексуальний розвиток 4
Психологія стресу та ПТСР 4
Психологія міграції 4
Основи сугестології 4
Психологія малої групи 4
Психологія соціальної мобільності особистості 4
Основи психосоматики 4
Основи ораторського мистецтва менеджера освіти Менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 4
Основи теорії мовної комунікації   4
Іноземна мова в професійному спілкуванні 4
Іншомовний академічний дискурс 4
Інноваційний менеджмент в освітній діяльності 4
Стратегічне управління в освіті 4
Сучасне діловодство в установах та закладах освіти 4
Ділове мовлення та діловодство 4
Освітня політика 4
Взаємодія закладу освіти з громадськими організаціями 4
Теорія та практика ризик-менеджменту 4
Ризики в управлінні закладом освіти 4
Основи теорії систем і системний аналіз 4
Системний аналіз структури і змісту управління установами та закладами освіти 4
Основи рекламної діяльності 4
Охорона праці в системі освіти 4
Новаторський педагогічний менеджмент 4
Управління інноваціями в освіті 4
Управління змістом робіт 4
Історія педагогіки та порівняльна педагогіка 4
Історія вітчизняної освіти  4
Трансфер технологій 4
Техніка управлінської діяльності 4
Етнопедагогіка Педагогіки 4
Прогресивні ідеї української етнопедагогіки   4
Інноваційні шляхи впровадження методів народної педагогіки 4
Педагогічний інструментарій української етнопедагогіки 4
Педагогіка народознавства 4
Майстерність професійної діяльності 4
Педагогічні технології 4
Педагогіка сімейного виховання 4
Іміджелогія вчителя 4
Основи роботи педагога-організатора в закладах середньої освіти 4
Основи роботи педагога-організатора в дитячих закладах оздоровлення й відпочинку 4
Проблеми адаптації студентів до навчання в університеті 4
Актуальні питання змісту шкільної освіти 4
Інноваційні технології викладання предметів педагогічного циклу 4
Методологія науково-педагогічного дослідження 4
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування 4
Комунікації у навчанні 4
Педагогічне спілкування 4
Інноваційні механізми педагогічного спілкування 4
Інформаційні технології в освіті 4
Педагогічна творчість 4
Технології розв’язування педагогічних задач 4
Теорія і методика позашкільної освіти 4
Позашкільна освіта в зарубіжних країнах 4
Історія педагогіки 4
Порівняльна педагогіка 4
Класична світова педагогічна думка 4
Ідеї розвиваючого навчання у світовій педагогіці 4
Гуманістична парадигма виховання: історія та сучасність 4
Інноваційні технології в педагогічній діяльності 4
Актуальний досвід зарубіжної педагогіки 4
Організація роботи з оздоровлення і відпочинку в дитячих закладах 4
Моніторинг результативності виховного процесу 4
Професійне красномовство педагога 4
Риторична майстерність педагога 4
Прикладна педагогічна риторика 4
Педагогічна техніка 4
Зарубіжна й вітчизняна реформаторська педагогіка 4
Альтернативні навчальні заклади: вітчизняний і закордонний досвід 4
Виховна робота в закладах позашкільної освіти 4
Комунікативні компетентності вчителя 4
Технології педагогічного супроводу обдарованої дитини 4
Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики 4
Соціально-педагогічне консультування в діяльності класного керівника 4
Основи профорієнтаційної роботи класного керівника 4
Технології соціально-педагогічного консультування в діяльності класного керівника 4
Управління освітніми ІТ проектами 4
Методика виховної роботи класного керівника 4
Міжнародні практики неформальної освіти 4
Основи освітньої інноватики 4
Методика соціально-виховної роботи 4
Менеджмент інновацй в освіті 4
Історія національного шкільництва та педагогічної думки 4

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Факс: (0542) 22-15-17
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 68-59-15
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню