Каталог вибіркових дисциплін

Освітній процес

ОР Бакалавр

Затверджено
Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка
Протокол № 8 від 27.02.2023 року

ОР БАКАЛАВР

Назва дисципліни КафедраКредити
Літературне краєзнавствоУкраїнської мови і літератури4
Типологія помилок 4
Лінгвокультурологія 4
Фольклористика Сумщини 4
Національний код української літератури ХІХ століття 4
Українознавство 4
Мистецтво педагогічної (фахової) комунікації 4
Основи літературознавчих досліджень 4
Літературний текст у міжмистецькому діалозі 4
Література української діаспори 4
Основи аналізу художнього тексту 4
Сумщина діалектна: східнополіський аспект 4
Мультимедіа на уроках української мови 4
Медіаосвіта 4
Інноваційні технології вивчення української мови 4
Етнокультурні коди української поезії ІІ половини ХХ століття 4
Сучасна українська література 4
Історія українського мовознавства 4
Мовне родинознавство 4
Етнолінгводидактика 4
Український правопис: ретроспектива і сучасність 4
Соціолінгвістика і школа 4
Лінгводидактика в середніх класах 4
Риторика 4
Проблемні питання синтаксису 4
Український мовленнєвий етикет у професійній комунікації 4
Основи термінознавства 4
Медіалінгвістика 4
Цитування в науковому тексті 4
Новітні тенденції українського словотворення 4
Порівняльне літературознавство 4
Основи професійної комунікації 4
Мовленнєва діяльність на уроках української мови 4
Лінгводидактика 4
Теорія літератури 4
Сучасна жіноча проза 4
Лінгвістичне краєзнавство 4
Сучасна українська новелістика 4
Професійна термінологія у фаховій діяльності 4
Ділова українська мова 4
Культура мовлення вчителя 4
Практикум з української мови 4
Теорія і практика редагування  
Фахова та міжособистісна комунікація 4
Література Великобританії та СШААнглійської філології та лінгводидактики4
Літературний аналіз англомовних творів епохи постмодернізму 4
Основи прикладної лінгвістики в освіті (англійською мовою) 4
Практикум з аудіювання та говоріння 4
Країнознавство Великобританії та США 4
Основи когнітивної теорії літератури (англійською мовою) 4
Синтаксис сучасної англійської мови 4
Спецкурс з практики усного та писемного англійського мовлення 12
Аналітичне читання англійською мовою 12
Практикум з письмового перекладу (англійська мова) 12
Основи англомовного академічного письма (англійською мовою) 12
Комунікактивно-орієнтовне навчання іноземних мов і культур 4
Інноваційні технології навчання іноземних мов 4
Сучасна зарубіжна методика навчання іноземних мов і культур 4
Основи академічної доброчесності 4
Сучасні форми та засоби організації процесу навчання іноземних мов і культур 4
Теоретичний курс з англійської мови 4
Країнознавство англомовних країн 4
Спецкурс з письмового перекладу (англійська мова) 4
Сучасні підходи у навчанні іноземних мов і культур 4
Історія англійської культури 4
Основи побудови публічного виступу 4
Англійська мова для викладання та навчання 4
Практична граматика англійської мови 4
Риторика англійського мовлення 20
Основи англомовної граматики 20
Читання та інтерпретація англомовних медійних текстів 20
Аналітичне читання англійською мовою 20
Комунікативна граматика англійської мови 4
Галузева англійська мова 4
Історія англійської мови 4
Риторика англійського мовлення 4
Читання та інтерпретація англомовних медійних текстів 4
ФольклорІноземних мов4
Фольклор Сумщини 4
Вступ до слов'янської філології 4
Старослов’янська мова 4
Зарубіжна література для дітей та юнацтва 4
Основи сучасної лексикографії 4
Практикум розвитку мовлення 4
Практичне літературознавство 4
Зарубіжна література в культурологічному вимірі 4
Методика роботи з поетичними творами зарубіжної літератури 4
Література російського зарубіжжя 4
Художні пошуки і традиції в сучасній поезії 4
Загальне мовознавство 4
Новітня зарубіжна література 4
Російська мова (для іноземних студентів) Просунутий етап 4
Російська мова (для іноземних студентів) Заключний етап 8
Зарубіжна літературатурна критика 4
Соціолінгвістика 4
Лінгвістична сематика 4
Порівняльна граматика східнослов'янських мов 4
Бароковий дискурс у зарубіжній літературі 4
Сучасна українська література 4
Україна у творчості зарубіжних письменників 4
Основи теорії комунікації 4
Практичний курс російської мови 8
"Жіноча поезія" в контексті літератури Срібної доби 4
Нобелівські лауреати в галузі літератури, пов'язані з Україною 4
Жанр епістолярного роману в зарубіжній літературі ХVIII-ХІХ століть 4
Зарубіжна література в системі мистецтв 4
Сучасні інформаційні технології в літературознавстві 4
Стилістика російської мови 4
Практична стилістика та редагування 4
Риторика 4
Культура російського мовлення 4
Національні та інонаціональні традиції в сучасній російській прозі 4
Історія лінгвістичних учень 4
Узагальнювальний курс сучасної російської літературної мови 4
Літературна герменевтика 4
Літературний процес і проблеми глобалізації 4
Актуальні проблеми сучасного синтаксису 8
Теорія літератури 4
Актуальні проблеми сучасної морфології 8
Історія російської мови 4
Тенденції розвитку російської літератури кінець ХХ- початок ХХІ століття 4
Методика аналізу прозових творів зарубіжної літератури 4
Англійська мова для вчителя-словесника 12
Англійська мова для професійної комунікації 12
Практичний курс англійської мови 12
Вступ до професійної комунікації 12
Практикум з англійської мови 12
Практикум з англійської мови для вчителя-словесника 12
Основи перекладу 12
Практичний курс перекладу 12
Теоретичні та практичні основи перекладу 12
Латинська моваТеорії та практики романо-германських мов4
Вступ до загального мовознавства 4
Іспанська мова, рівень А1-А2 4
Соціолекти: сленг, жаргон, арго 4
Історія французької мови 4
Метод драматизації та пісенний матеріал у навчанні французької мови 4
Регіональні варіанти сучасної французької мови 4
Література Франції 4
Література франкомовних країн 4
Лінгвістичний аналіз тексту 4
Особливості літературного процесу Франції 4
Країнознавство Франції 4
Країнознавство франкомовних країн 4
Французька ідентичність крізь призму лінгвокультурології 4
Французька культура кінця ХХ початку ХХІ століття 4
Аналітичне читання французькою мовою 12
Аудіовізуальні документи у навчанні французької мови 12
Спецкурс з граматики французької мови 12
Французький кіноматограф крізь призму лінгводидактики 12
Практична граматика французької мови 4
Основи аналітичного письма французькою мовою, орфографії та пунктуації 4
Усна та писемна комунікація французькою мовою 4
Французька мова та цифрові технології в освіті 4
Аналітичне читання французькою мовою 20
Практична граматика французької мови 20
Усна та писемна комунікація французькою мовою 20
Французька мова та цифрові технології в освіті 20
Теоретичний курс з французької мови 4
Основи міжкультурної комунікації 4
Типологія французької та української мови 4
Історія німецької мови 4
Вступ до дидактики німецької мови 4
Корективний курс практичної граматики німецької мови 4
Корективний курс практичної фонетики німецької мови 4
Література Німеччини 4
Література німецькомовних країн 4
Особливості літератрурного процесу у культурі німецькомовних країн 4
Спецкурс з літератури країни основної мови (німецької) 4
Країнознавство Німеччини 4
Країнознавство німецькомовних країн 4
Лінгвокраїнознавство Німеччини 4
Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн 4
Аналітичне читання німецькою мовою 12
Вчимося навчати німецької 12
Компетентності усного та писемного мовлення 12
Компетентності читання німецькою мовою та медитації 12
Практична граматика німецької мови 4
ЕОР та медіадидактика у навчанні німецької мови 4
Німецькомовні мовні компетентності та їх формування 4
Підготовка до педагогічної практики 4
Аналітичне читання німецькою мовою 20
Ділова комунікація німецькою мовою 20
Аналітичне читання німецькомовних медійних текстів 20
Аналітичне читання німецькомовних художніх творів 20
Теоретичний курс з німецької мови 4
Філологічний аналіз тексту 4
Типологія німецької та української мов 4
Лінгвокультурологічні особливості Франції 4
Французька мова (А1-А2) 4
Французька мова (А2-В1) 4
Французька мова (В1-В2) 4
Вибрані питання методики навчання математики (друга спеціальність)Математики, фізики та методики їх навчання4
Вибрані питання алгебри та геометрії 4
Вибрані питання сучасної алгебри 4
Вибрані питання вищої алгебри 4
Вибрані питання елементарної математики 4
Вибрані питання математичного програмування 4
Вибрані питання методів зображень (метод основної площини, метод Монжа,.....) 4
Вибрані питання теорії аналітичних функцій 4
Вибрані питання теорії функцій дійсної змінної: [1-2 курс][4 курс] 4
Вибрані питання теорії ігор 4
Вибрані питання теорії чисел 4
Вибрані питання теорії ймовірностей та математичної статистики (друга спеціальність) 4
Вибрані питання шкільного курсу математики 4
Вибрані питання дискретної математики 4
Вибрані питання математичного аналізу (друга спеціальність) 4
Вибрані питання методики навчання математики 4
Дискретна математика 4
Диференціальна геометрія та топологія 4
Диференціальні та інтегральні рівняння (друга спеціальність) 4
Евристика у навчанні математики (основна школа) 4
Евристика 4
Елементи теорії аналітичних функцій 4
Елементи різницевого числення 4
Елементи теорії груп, кілець, полів 4
Елементи теорії множини 4
Елементи вищої аглебри 4
Елементи методів зображень 4
Історія математики 4
Інфографіка в роботі вчителя математики 4
Інформаційні технології в освітньому просторі нової української школи 4
Математичне моделювання та теорія ігор 4
Математичне програмування 4
Методика позакласної роботи з математики (основна школа) 4
Методики роботи з обдарованими учнями (математика,основна школа) 4
Методи математичного аналізу в інформатиці 4
Методи наукових досліджень 4
Наближені методи в математичному аналізі 4
Навчання математики з комп’ютерною підтримкою (основна школа) 4
Основи геометрії 4
Операційне числення та його застосування 4
Практикум з розв"язування задач шкільного курсу математики (поглиблене вивчення,осн.школа) 4
Практикум з розв"язування задач шкільного курсу математики 4
Практикум із розв"язання олімпіадних задач з математики (базова школа) 4
Практикум з розв"язування задач з математики (друга спеціальність) 4
Проектна діяльність на уроках математики 4
Позакласна робота з математики (базова школа) 4
Прикладний функціональний аналіз 4
Розвиток математичних здібностей учнів базової школи 4
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках математики в умовах НУШ 4
Система підготовки до участі в математичних змаганнях (основнв школа) 4
Створення та використання візуальних моделей у роботі вчителя 4
Теорія ймовірностей та математична статистика (друга спеціальність) 4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу в економіці 4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу 4
Теорія графів та її застосування 4
Цифрові технології у професійній діяльності бакалавра середньої школи 4
Цифрові технології для навчання математики у 5-6 класах у Новій українській школі 4
Цифрові технології для вчителя геометрії 4
Шкільний курс алгебри (старша школа) 4
Шкільний курс алгебри (основна школа) 4
Шкільний курс геометрії (основна школа) 4
Шкільний курс геометрії (старша школа) 4
Шкільний курс математики 4
Шкільний курс математики (друга спеціальність) 4
Функціональний аналіз 4
Вибрані питання шкільного курсу фізики 4
Вибрані розділи фізики 4
Диференціальні та інтегральні рівняння в фізиці 4
Лабораторний практикум з молекулярної фізики 4
Математичний аналіз в фізиці 4
Основи біофізики 4
Практикум розв’язування задач з фізики 4
Теорія ймовірностей та математична статистика в курсі фізики 4
Теорія ймовірностей як основа статистичної фізики 4
Історичні аспекти фізики 4
Математичний апарат в фізиці 4
Математичні методи фізики 4
Охорона праці 4
Охорона праці в галузі 4
Теоретичні основи шкільного курсу фізики 4
Фізичні аспекти екології 4
Вибрані питання класичної механіки 4
Лабораторний практикум з оптики 4
Основи класичної механіки 4
Основи механіки суцільних середовищ 4
Основи релятивістської механіки 4
Спеціальні питання теоретичної фізики 4
Лабораторний практикум з атомної та ядерної фізики 4
Лабораторний практикум з квантової фізики 4
Методика підготовки учнів до ЗНО з фізики 4
Основи енергозбереження 4
Радіація і людина 4
Спеціальна методика навчання фізики 4
Спеціальний практикум з дослідження структури речовини 4
Спеціальний фізичний практикум з фізики мікросвіту 4
Технології навчання фізики у ЗЗСО 4
Астрономія 4
Астрофізика 4
Основи сучасної електроніки 4
Радіоелектроніка 4
Сучасні космічні дослідження 4
Сучасні уявлення про всесвіт 4
Вибрані питання методики навчання фізики 4
Вибрані питання теоретичної фізики 4
Застосування комп’ютерів у навчанні фізики 4
Концепція сучасного природознавства 4
Лабораторний практикум з методики навчання фізики 4
Методика організації позаурочної роботи з фізики 4
Новітні досягнення у фізиці 4
Основи фізики твердого тіла 4
Варіаційне числення та методи оптимізації 4
Вибрані питання шкільного курсу геометрії 4
Використання хмарних технологій в навчанні математики 4
Практикум з розв'язання шкільного курсу геометріі (базова школа, поглиблений рівень) 4
Різницевий аналіз та його застосування 4
STEM-освіта (математика, основна школа) 4
Інтегровані уроки з TANGRAM-LEGO 4
Прикладний математичний аналіз 4
Формування інформаційно-цифровоі компетентності учнів у процесі навчання математики в умовах НУШ 4
Хмарні технології при викладанні фізики 4
3D-моделюванняІнформатики4
Візуалізація даних 4
Електронний документообіг 4
Електронні освітні ресурси 4
Історія інформатики 4
Комп'ютерна анімація 4
Комп'ютерна верстка 4
Мультимедійні технології 4
Обчислювальний практикум 4
Основи графічного дизайну 4
Програмування (JAVA) 4
Спеціалізоване ПЗ з математики 4
Хмарні сервіси і сховища 4
Відеозйомка і відеомонтаж 4
Лайфхаки з написання кваліфікаційних робіт 4
Мистецтво Power Point 4
Нестандартні діаграми в МS Excel 4
Основи SMM 4
Поліграфічний дизайн та айдентика 4
Практикум з вебдизайну 4
Практикум з комп'ютерної графіки (растрова) 4
Практикум з розв'язування компетентнісних задач 4
Програмування (MAPLE) 4
Програмування (PHP) 4
Програмування (Python) 4
Програмування (Ruby) 4
Hard&Soft сучасної інформаційної систем 4
Motion-дизайн 4
Візуальне програмування 4
Комп'ютерне моделювання 4
Комп'ютерний дизайн 4
Математичні основи інформатики 4
Практикум з комп'ютерної графіки (векторна) 4
Практикум з налагодження комп'ютерних мереж 4
Практикум з налаштування ПК 4
Розробка Android-застосунків в App Inventor 4
Технології захисту даних 4
Цифрові інструменти вчителя 4
Практикум з виготовлення мультимедійних засобів навчання 4
Практикум з використання засобів віртуальної наочності 4
Технології STEM у професійній діяльності вчителя 4
Віртуальні цифрові лабораторії 4
Інформаційний супровід наукових досліджень 4
Олімпіадні задачі з ІТ 4
Основи інтернету речей 4
Основи Linux 4
Машинне навчання 4
Фізичні основи мобільного зв’язку 4
PR-технології у готельно-ресторанному бізнесіБізнес - економіки та адміністрування4
Бренд-менеджмент: [2 курс], [3 курс] 4
Контролінг 4
Організація діяльності ринкової інфраструктури 4
Основи теорії сталого розвитку соціально-економічних систем 4
Соціальна економіка:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
 4
Статистика ринку товарів та послуг:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
 4
Управління витратами 4
Планування і контроль на підприємстві 4
Потенціал підприємства 4
Основи цифрової економіки 4
Брендинг 4
Реклама та стимулювання збуту 4
Тайм менеджмент 4
Міжнародні маркетингові стратегії 4
Мотивація та стимулювання поведінки споживачів 4
Брендинг територій 4
Безпека бізнесу 4
Маркетинг подій 4
Моделювання процесів та аналітика бізнесу 4
Екологічний маркетинг 4
Ефективні комунікації 4
Маркетинг ЗВО 4
Іміджелогія 4
Маркетинг медичних послуг 4
Організація інтернет магазину 4
Маркетинг у банківській сфері 4
Інтернет речей 4
Менеджмент якості 4
Маркетингове моделювання 4
Тестування продукції 4
Некомерційний маркетинг 4
Психологія торговельних відносин 4
Організація торгівлі 4
Управління Start-up проектами 4
Управління конкурентоспроможністю
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
 4
Проектування та адміністрування баз даних:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
 4
Цифрова економіка 4
Економіка 4
Глобальні проблеми розвитку 4
Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій 4
Економіка та бізнес 4
Підприємництво та бізнес-культура 4
Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів 4
Універсальні (м'які) здібності (SOFT SKILLS) 4
Міжнародні маркетингові стратегії 4
Веб - аналітика 4
Антикорупційна діяльність: [2 курс], [3 курс] 4
Глобальні маркетингові стратегії 4
Створення інноваційних проектів:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
 4
Стратегія і практика ділових переговорів 4
Глобальні інформаційні системи в бізнесі 4
Корпоративна інформаційна безпека 4
Міжнародний маркетинг 4
Сучасна економічна політика 4
Управління міжнародною конкурентоздатністю бізнесу 4
Хімічна метрологіяБіології людини, хімії та МНХ4
Віртуальне освітне середовище: [2 курс], [3 курс] 4
Хімія життя: [2 курс], [4 курс] 4
Окисно-відновні системи 4
Будова речовини 4
Хімія екотоксикантів 4
Історія хімії 4
Ужиткова хімія 4
Хімія і здоров'я людини 4
Основи наукових досліджень 4
Хімія довкілля 4
Хімія природних сполук: [3 курс][4 курс] 4
Фізико-хімічні методи дослідження 4
Комп'ютерне моделювання хімічних процесів 4
Новітні хімічні матеріали 4
Хімія косметичних засобів 4
Шкільний курс хімії 4
Основи екологічного моніторингу 4
Хімія барвників 4
Електрохімічні методи аналізу 4
Прикладна електрохімія 4
Хемоінформатика 4
Основи хімії біологічно активних речовин: [3 курс][4 курс] 4
Позакласна робота з хімії 4
Біоорганічна хімія 4
Високомолекулярні сполуки 4
Практикум з обладнання шкільного хімічного кабінету 4
Біохімія 4
Дисперсні системи 4
Анатомія людини 4
Біоекологія людини 4
Стрес та адаптація 4
Хімія біоорганічна 4
Хімія харчових продуктів 4
Хімія біологічно активних речовин 4
Хімія окисно-відновних процесів 4
Хімія органічна 4
Хронобіологія людини 4
Біохімічні основи здоров’я людини 4
Ендокринологія 4
Фізіологічні основи здоров’я 4
Біологія забруднень 4
Біонеорганічна хімія 4
Технології збереження здоров’я 4
Фізіологія сенсорних систем 4
Біологія дітей з особливостями розвитку 4
Основи нейробіології 4
Основи геохімії та гедрохімії 4
Основи хімії органічної 4
Біоетика 4
Патофізіологія 4
Інфекційні захворювання людини 4
Радіобіологія та захист здоров’я 4
Аналітична хімія 4
ҐрунтозвавствоБіології та методики навчання біології4
Паразиторлогія 4
Гістологія 4
Агрохімія 4
Протозоологія 4
Біологічна латина: [2 курс - 091], [2 курс - 014], [3 курс] 4
Ентомологія з основами арахнології 4
Карцинологія та арахнологія 4
Орнітологія 4
Теріологія 4
Рослинництво 4
Мікробіологія з основами вірусології 4
Основи філогенії рослин та тварин 4
Агроекологія 4
Молекулярна біологія 4
Розв’язування задач з біології 4
Історія розвитку тваринного світу 4
Тваринництво 4
Генетичні основи психіки і поведінки людини 4
Методика навчання екології 4
Екологічна освіта та виховання 4
Алелопатія 4
Основи медичної генетики 4
Екологія рослин і тварин 4
Фітопатологія 4
Методика та техніка проведення біологічного експерименту у школі 4
Моніторинг довкілля 4
Охорона природи 4
Основи екології 4
Лікарські рослини:
- для всіх спеціальностей;
- 014 СО (Географія. Біологія та здоров’я людини), 014 СО (Хімія. Біологія та здоров’я людини);
- 014 СО (Біологія та здоров’я людини)
 4
Екологія 4
Екологічна культура 4
Екосистемологія 4
Історія розвитку біосфери 4
Методика навчання природознавства 4
Природознавство: вибрані питання з природознавства 4
Природокористування і сталий розвиток 4
Різноманітність фітобіоти України 4
Розвязання задач з біології 4
Біологія індивідуального розвитку 4
Біологія лікарських рослин 4
Ботанічне ресурсознавство 4
Демонстраційний експеримент у курсі природознавства 4
Екскурсійний практикум з природознавства: [1 курс], [2 курс] 4
Історія біології 4
Методика організації та проведення природничих екскурсій 4
Польові методи дослідження в зоології 4
Практикум з природознавства 4
Прикладна ботаніка:
- 091 Біологія
;
- 014 СО (Біологія та здоров’я людини)
 4
Сучасні дидактичні засоби навчання біології та природознавства 4
Географія мінерально-сировинних ресурсівЗагальної та регіональної географії4
Географічна номенклатура 4
Науково-природнича картина світу 4
Основи туризму 4
Геоінформаційне картогрофування:
- 014 СО (Географія);
- 106 Географія
 4
Геопортали та інтернет технології для ГІС:
- 014 СО (Географія)
;
- 106 Географія
 4
Геоморфологія 4
Вступ до ГІС 4
Основи наукових досліджень 4
Математичні методи в географії 4
Природно-заповідні території 4
Туристичне краєзнавство:
- 014 СО (Географія)
;
- 106 Географія
 4
Методи географічних досліджень 4
Географічне краєзнавство 4
Основи географічного моніторингу 4
Інформаційна географія 4
Історична географія 4
Рекреаційна географія 4
Географія населення 4
Основи демографії 4
Природа Світового океану 4
Географія музеїв світу 4
Географічні задачі 4
Географічні аспекти регіонального розвитку 4
Ландшафтознавство 4
Географія світового господарства 4
Географія агропромислового комплексу 4
Геоекологія 4
Ландшафтна екологія 4
Зовнішньоекономічні зв’язки України 4
Ескурсознавство з основами музеєзнавства 4
Дистанційне зондування Землі 4
Геоурбаністика 4
Дидактика географії 4
Основи методики навчання географії 4
Географія світових урбосистем 4
Палеогеографія 4
Туристичне країнознавство 4
Суспільно-географічна регіоналістика України 4
Географічне моделювання 4
Туристсько-рекреаційні ресурси України 4
Географія сфери обслуговування 4
Географія Сумської області 4
Основи музичної акустики та звукорежисуриСценічного мистецтва, естради та методики режисирування4
Звукорежисура культурно-масових заходів
 12
Естрадно-джазовий солоспів 4
Основи музичної та звукової електроніки 4
Робота з естрадним вокальним ансамблем 8
Звукорежисура та музична акустика концертних залів та відкритих просторів 8
Основи саунд-дизайну 4
Основи естрадного аранжування 4
Концертна сценічна звукорежисура 4
Сценічний рух та пластика
 4
Мультимедійні та аудіо-технології 4
Основи саунд-продюсування 4
Історія естрадного мистецтва 8
Естрадно-джазове ансамблеве виконавство 16
Історія естрадного вокального мистецтва 4
Історія музики американського континенту 4
Основи звукозапису 4
Історія звукорежисури 4
Основи музично-виконавської драматургії
 4
Робота з естрадно-джазовим ансамблем 16
Дикційний тренінг актора 4
Драматична майстерність актора 4
Драматургія малих форм естрадного мистецтва 4
Драматургія сценічного дійства 4
Історія сценічного костюму 4
Мистецтво конферансу 4
Музично-технічне забезпечення театрального дійства
 4
Основи оформлення театральної вистави 4
Основи сучасної естрадної діяльності актора 4
Основи театрального костюму 4
Оформлення театралізованих заходів та свят 4
Пластичний тренінг актора 4
Постановка сценічної дії 4
Словесна дія 4
Тренінг з мистецтва акторського перевтілення 4
Звукорежисура естрадний концертних програм 16
Читання хорових партитур
Хореографії та музичного мистецтва4/8
Практикум зі шкільного репертуару 4
Ансамблеве виконавство 16
Методика роботи зі шкільним музичним колективом 8
Хоровий спів 16
Робота з хором 12
Диригування 12
Хорова література 4
Камерний солоспів 4
Робота з вокальним ансамблем 8
Основи аранжування вокальних творів 4
Основи музично-виконавської драматургії 4
Постановка голосу 4
Хорознавство 4
Основи ансамблевого виконавства
 4
Вокально-ансамблеве виконавство 4
Основи герменевтичної діяльності музиканта-виконавця 4
Основи оркестровки для симфонічного оркестру 4
Підбір на слух та основи імпровізації 4
Інструментування 4
Фортепіанний ансамбль 8
Читання оркестрових партитур 8
Інструментознавство 4
Оркестр 16
Основи акомпанементу 4
Основи аранжуванння музичних творів 4
Оркестр духових музичних інструментів 16
Концертмейстерський клас
 16
Оркестр народних музичних інструментів
 16
Робота з оркестром народних інструментів 12
Робота з оркестром духових музичних інструментів 12
Диригування 12
Камерний ансамбль 12
Фортепіано 4
Додатковий музичний інструмент 4
Основи диригентської майстерності 4
Практикум роботи з дитячим хореографічним колективом 8
Дитяча хореографія 8
Практикум з ТМ народно-сценічного танцю 8
Зразки народної хореографії 8
Практикум з ТМ класичного танцю 8
Зразки класичної хореографії 8
Практикум з ТМ українського народного танцю
 8
Зразки української хореографії 8
Практикум з ТМ сучасного танцю 4
Зразки сучасної хореографії 4
Практикум з ТМ бального танцю 4
Зразки бальної хореографії 4
Народний костюм та сценічне оформлення танцю 4
Виконавська майстерність хореографа 4
Партерний тренаж 4
Тренаж в хореографії 4
Етика, естетика 4
Акторська майстерність та режисура в хореографії
 8
Видовишні форми в хореографії 8
Автентичний танець 8
Імпровізація 4
Сценографія театрального танцю 4
Спортивний танець 4
Методика викладання віртуозних рухів 4
Тренаж 4
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів 4
Історія музичного мистецтваМузикознавства та культурології8
Історія української музики 16
Всесвітня історія музики 16
Музика новітнього часу 16
Історія музичного театру 12
Стильове сольфеджіо 4
Історія музики східних країн 4
Історія музики американського континенту 4
Основи музичної критики 4
Сучасні проблеми історії та теорії музичного мистецтва 8
Шкільний курс СХК та методика викладання 8
Історія медіа-культури 4
Культура постмодерну 4
Медіариторика 4
Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі
 4
Теорія та методологія культурології 8
Типологія й хронологія культури 8
Історія культурології 8
Теорія культури 8
Культурологічні пам’ятки Слободжанщи 4
Історико-культурна спадщина ЮНЕСКО 4
Матеріальна і нематеріальна культурна спадщина України 4
Сучасна святково-обрядова культура України 4
Культурологія міфу 4
Основи менеджменту культури 4
Сценарна розробка та режисура дозвіллєвих, розважально-ігрових і шоу-програм 4
Народне мистецтво 4
Культура повсякденності 8
Основи громадянської культури
 8
Мультикультуралізм: теорія та практика 8
Соціокультурна ідентичність 8
Культура соціальних груп і рухів 8
Проблеми сучасного релігієзнавства 4
Релігійна культура 4
Історія релігійних ідей 4
Практична етнологія 4
Культура сім'ї та побуту 4
Глобалізаційні процеси в культурі 4
Молодіжна субкультура 4
Основи медіа-компетентності 4
Креативні індустрії 4
Основи сучасного красномовства 4
Основи медіа-культури 4
Історія світового кінематографу
 4
Історія музики 4
Історія одягу і моди 4
Історія світового театру 4
Теорія та практика комунікацій 4
Сучасні культурні комунікації 4
Теорія, методика і практика журналістської творчості 4
Інтеграційні процеси в культурі 4
Історія моди 4
Медіакультура 4
Основи арт-менеджменту 4
Глобалізація і сучасна культура 4
ШрифтиОбразотворчого мистецтва та дизайну12
Комп’ютерна графіка
 12
Матеріали графіки в рисунку 8
Техніки і матеріали живопису 8
Робота в матеріалі 4
Художньо-прикладна графіка 8
Основи креслення та макетування 8
Композиція презентації 4
Декоративний живопис 8
Основи комп'ютерної графіки 8
Робота в матеріалі за спеціалізацією ХТ 16
Техніки і матеріали рисунка 12
Робота з натури 16
Графічні матеріали 12
Основи об’ємного моделювання та перспективи
 4
Історія ОТМ та архітектури 8
Практична каліграфія і типологія 12
Основи володіння графічними редакторами 12
Живописні прийоми 8
Графічні техніки в рисунку 8
Художній розпис в ОТМ 4
Основи прикладної графіки 8
Основи створення авторської презентації 4
Креслення і паперопластика 8
Декоративна стилізація в живописі 8
Основи побутової авторської презентації 4
Основи векторної і растрової графіки 8
Технологія живопису 16
Графічні прийоми в рисунку
 12
Копіювання та робота з натури в графіці 12
Основи перспективи 4
Основи нарисної геометрії 4
Технічний малюнок 4
Основи креслення та ергономіки 4
Креслення обладнання інтер'єрів 4
Ергономіка меблів 4
Функціонально-просторові основи організації інтер'єру 4
Основи архітектурного проектування
 4
Основи організації архітектурного простору 4
Концептуальне проєктування інтер'єру 4
Концептуальне проєктування предметно-просторового середовища 4
Формування ідеї та дизайн-концепції в інтер'єрі 4
Макетування обладнання інтер'єрів 4
Макетування меблів 4
Макетування та моделювання об'єктів предметного середовища 4
Організація рекламної та ПР-кампанії 4
Спортивно-педагогічне вдосконалення (панкратіон)Теорії та методики фізичної культури28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (грепплінг) 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (гімнастика) 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивна аеробіка) 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (силові види спорту) 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (загальна, іноземці) 28
Фізична підготовка в Збройних силах 4
Засоби відновлення у фізичній культурі 4
Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури 4
Сучасні фітнес технології 4
Тактична підготовка військовослужбовців 4
Фізична підготовка військовослужбовців 4
Теорія та методика атлетичної гімнастики 4
Основи самооборони 4
Силові види спорту та МВ 4
Оздоровчий фітнес 4
Основи кінезіології: [2 курс], [4 курс] 4
Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури [2 курс] 5
Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури [3 курс] 4
Основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг 4
Психологія фізичного виховання і спорту 4
Теорія і методика фізичного виховання 4
Інтегративна нутриціологія 4
Історія оздоровчої фізичної культури 4
Методика викладання варіативних модулів у закладах ЗСО 4
Методика оздоровчих тренувань 4
Оздоровчі види гімнастики 4
Оздоровчі види єдиноборств 4
Організація і методика оздоровчої фізичної культури 4
Психологія ФВ і С 4
Теорія та методика викладання гімнастики спортивної 4
Атлетична гімнастика 4
БадмінтонСпортивних дисциплін і фізичного виховання16
Фізичне виховання для 2-их курсів 4
Фізичне виховання для 3-их курсів 4
Основи медичних знаньГромадського здоров’я та МБОФК4
Безпека життєдіяльності 4
Спортивна фізіологія 4
Фізіологія рухової активності 4
Спортивна медицина 4
Медико-біологічне забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів 4
Фізіологія спорту та фізичних вправ 4
Новітні здоров’язбережувальні технології в закладах освіти 4
Гігієна 4
Домедична допомога при невідкладних станах з психологічним супроводомі
 4
Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів 4
Історія медицини 4
Сенсорна інтеграція в корекційно-розвивальній роботіЛогопедії4
Природа рідного краю в корекційно-розвивальній роботі 4
Психопатологія 4
Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної роботи 4
Основи арт-педагогіки 4
Спеціальна психологія 4
Спеціальна методика дошкільного виховання 4
Інноваційні технології в логопедії 4
Логоритміка 4
Каліграфотерапія 4
Соціально-правове забезпечення осіб з особливими потребами 4
Ігрова діяльність у логопедичній роботі 4
Нетрадиційні методики у логопедії 4
Інформаційно-комунікаційні технологічні та технічні засоби корекційного навчання 4
Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання 4
Культура мовлення вчителя 4
Організація та проведення логопедичного заняття 4
Дитяча нейропсихологія 4
Логоритміка з методикою викладання 4
Основи сенсорної інтеграції 4
Спецметодика дошкільного виховання 4
Методика розвитку мовлення в ЗДО 4
Методика виховної роботи з дітьми з ООП 4
Онтогенез мовленнєвої діяльності 4
Дошкільна лінгводидактика 4
Деонтологія в спеціальній освіті 4
Логопедичний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами 4
Логопедична допомога дітям раннього віку 4
Організація дозвілля дітей із порушенням психофізичного розвитку: [2 курс], [4 курс] 4
Онтогенетичні особливості нервової системи людини 4
Сенсорна інтеграція в освітньому процесі з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП) 4
Основи освітньої кінезіології в корекційно-логопедичній роботі: [2 курс], [4 курс] 4
Корекційно-логопедичний супровід сім’ї дитини з порушенням психофізичного розвитку 4
Патопсихологія 4
Клінічна психологія 4
Медична психологія 4
Психологічні аспекти поведінкових відхилень у осіб із психофізичними порушеннями 4
Нейропсихологія дитячого віку 4
Основи психотерапії в роботі спеціального психолога 4
Соціально-правове забезпечення інвалідів 4
Соціально-правові основи освіти осіб з особливими потребами 4
Психологічний супровід дітей з особливими потребами 4
Психодіагностика осіб з обмеженими можливостями здоров’я 4
Спецметодика ігрової діяльності осіб з особливими освітніми потребами 4
Специфіка ігрової діяльності дітей з порушеннями мовлення 4
Основи культури і техніки мовлення 4
Мовленнєва культура спеціального педагога 4
Усна народна творчість у логопедичній роботі 4
Виховна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами 4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями слуху 4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями зору 4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату 4
Інформаційно-комунікаційні технології для дистанційної освіти осіб із порушеннями мовлення 4
Інформаційно-комунікаційні технології в логопедії 4
Основи розвитку мовлення дітей 4
Лікувальна і адаптивно-оздоровча фізична культура в логопедії 4
Педагогічна освіта і професійна підготовка логопедів в Україні та світі 4
Основи психомоторних здібностей людини 4
Науково-дослідна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання 4
Корекційно-реабілітаційні служби 4
Теорія та спеціальні методики дошкільного виховання в логопедії 4
Психолого-педагогічна характеристика осіб з особливими освітніми потребами 4
Спеціальна методика дошкільного виховання осіб із порушеннями мовлення в дистанційному форматі 4
Функціональний фітнес у фізичній терапіїЗдоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії4
Менеджмент здоров'я 4
Адаптивна фізична рекреація 4
Теорія і методика адаптивного фізичного виховання 4
Основи соціальної реабілітації 4
Фітнес програми аеробної і силової спрямованості 4
Дієтотерапія 4
Загальна теорія та діагностика стану здоров"я 4
Ментальний фітнес 4
Основи заняттєвої науки 4
Лікувальний та спортивний масаж 4
Нутриціологія 4
Основи догляду за пацієнтами та особами з інвалідністю 4
Природні фактори у фізичній терапії та ерготерапії 4
Прикладна ерготерапія 4
Основи вертебрології та мануальної терапії 4
Аналіз нормальної та патологічної ходьби, підбір допоміжних засобів 4
Фізична терапія в паліативній допомозі та онкології 4
Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності 4
Фізична терапія при ампутаціях кінцівок 4
Фітотерапія 4
Рекреаційні технології різних груп населення 4
Ортезування у ортопедії та травматології 4
Кінезіологічне тейпування 4
Соціальний захист та права осіб з інвалідністю 4
Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів 4
Гідротерапія та гідрокінезотерапія 4
Тренування рухової активності пацієнтів та осіб з інвалідністю 4
Народні та нетрадиційні методи реабілітації 4
СПА-технології 4
Фізична терапія в паліативній допомозі 4
Інформаційні технології у науковій діяльності з фізичної терапії, ерготерапії 4
Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях 4
Методи обстеження у фізичній терапії 4
Основи заняттєвої науки 4
Терапевтичні заняття і вправи у ерготерапії 4
Соціальний захист та права осіб з інвалідністю 4
Терапія кисті 4
Тренування рухової активності хворих та неповносправних 4
Фізична терапія дітей з ураженням нервової системи 4
Догляд за хворими 4
Цілеорієнтована терапія 4
Основи менеджменту маркетингу та адміністрування 4
Спортивно-педагогічне удосконалення ВолейболТеорії та методики спорту28
Спортивно-педагогічне удосконалення Волейбол пляжний 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Дзюдо 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футбол 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Стрільба з луку 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Хокей на траві 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Легка атлетика 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Зимових видів спорту 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Плавання 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал (жінки) 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Флорбол 28
Лижний спорт та методика викладання 4
Гірськолижний спорт 4
Прикладні та оздоровчі види легкої атлетики 4
Рекреаційні види рухової діяльності 4
Аквафітнес 4
Дитячий фітнес 4
Параолімпійський спорт 4
Адаптивний спорт 4
Неолімпійський спорт 4
Змагання і змагальна діяльність в різних видах спорту 4
Організаційні засади змагальної діяльності 4
Сучасні технології в ігрових та складно-кординаційних видах спорту 4
Сучасні технології в циклічних видах спорту 4
Управління недержавними спортивними організаціями 4
Аеробіка з методикою викладання 4
Зимовий табірний збір 4
Кінезіологія рухової активності і спорту 4
Літній табірний збір 4
Національні види спорту 4
Олімпійський спорт 4
Основи науково-дослідної роботи і спорті 4
Основи персонального тренінгу 4
Основи фітнесу 4
Практикум з гімнастики та акробатики 4
Практикум з оздоровчого фітнесу 4
Професійний спорт 4
Психологія спорту 4
Регіональне управління у сфері фізичної культури і спорту 4
Спортивна та оздоровча робота у таборах відпочинку 4
Спортивний відбір у техніко-естетичних видах спорту 4
Спортивні ігри та МВ (баскетбол 3*3) 4
Спортивні свята та розваги 4
Хореографія у спорті 4
Музична ритміка і хореографія 4
Сільський туризмТуризму і готельно-ресторанного сервісу4
Екологічний туризм 4
Івент туризм 4
Історія туризму 4
Етнічний туризм 4
Інклюзивний туризм 4
Зимові види туризму і рекреації 4
Міський туризм 4
Готельно-ресторанний сервіс 4
Основи медичної підготовки фахівця з туризму 4
Кухні народів світу 4
Основи курортології 4
Регіонознавство 4
Альпінізм і скелелазіння 4
Основи топографії та спортивного орієнтування 4
Самодіяльна туристська організація 4
Туристсько-спортивні ресурси України 4
Організація анімаційних послуг в туризмі 4
Організація барної справи 4
Організація транспортного забезпечення в туристському бізнесі 4
Логістика в туризмі 4
Організація виставкової діяльності в туризмі 4
Інноваційні технології в турбізнесі 4
Організації тренувального процесу у активному туризмі 4
Безпека в активному туризмі 4
Підприємницька діяльність в туристській галузі 4
Страхування в туризмі 4
Діловий етикет в туризмі 4
Актуальні проблеми в туризмі 4
Організація Інтернет реклами в туризмі 4
Організація молодіжного туризму 4
Інфраструктура туризму 4
Технологія продажу туристських продуктів 4
Бухгалтерський облік у туристській діяльності 4
Електронний бізнес в туризмі 4
Методика туристського супроводу 4
Іміджелогія і PR – технології у туристському бізнесі 4
Теорія і методика оздоровчого туризму 4
Основи стратегічного маркетингу в туризмі 4
Управління конкурентоспроможністю туристського підприємства 4
Стратегічне управління у туризмі 4
Документообіг в туризмі 4
Управління персоналом в туризмі 4
Туризм в Європейському союзі 4
Туристсько-спортивні споруди та спорядження 4
Слов’янська міфологіяІсторії України4
Ремесла та промисли давнього населення України 4
Історія освіти 4
Актуальні питання української революції 4
Архівознавство 4
Геральдика і вексикологія 4
Історична демографія 4
Військова організація та військові походи українського козацтва 4
Історія побуту давнього населення України 4
Військова справа на українських землях у добу Середньовіччя 4
Історія ОУН і УПА 4
Античні держави 4
Історична урбаністика 4
Репресивна політика радянських спецслужб по відношенню до населення України в радянську добу (1920-1991) 4
Історія, концепції та сучасні досягнення історичної науки 4
Повсякденне життя інтелегенції УРСР (1922-1991) 4
Експериментальна археологія 4
Археографія 4
Археологічні фонди України 4
Археологія давньоруська 4
Історія та археологія озброєнь 4
Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах 4
Етнографічне районування 4
Аграрна історія України 4
Джерелознавство, музеєзнавство 4
Гендерна історія людства 4
Повсякденне життя українців в радянську добу 4
Етнографія України 4
Історична антропологія 4
Історіографія археології 4
Історіографія історії України 4
Історія України (модерна доба) 4
Новітня історія України ХХ-ХХІ ст. 4
Новітня історія України 4
Основи джерелознавства та музеєзнавства 4
Сакральна археологія 4
Історія міжнародних відносинВсесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін4
Інтеграція України в європейський освітній простір 4
Історія світової дипломатії 4
Історія політичних вчень 4
Політичні системи Центрально-Східної Європи 4
Конфліктологія і політичні конфлікти сучасності 4
Етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах 4
Релігійний фактор у міжнародних відносинах 4
Психологія спілкування 4
Соціологія політики 4
Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі: [2 курс], [4 курс] 4
Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в школі 4
Шкільний курс викладання історії 4
Історія середньовічного Сходу 4
Всесвітня історія в світовому кінематографі 4
Основи шкільного краєзнавства 4
Історична дидактика 4
Ментальність середньовічної Європи 4
Громадянська освіта 4
Військова справа стародавнього світу 4
Війни в період Середньовіччя 4
Історія країн Центральної і Східної Европи: [2 курс], [3 курс], [4 курс] 4
Історія слов’янських народів у період Середньовіччя 4
Історія Візантійської імперії, 395-1453 рр. 4
Селянська війна у Німеччині 1524-1526 4
Столітня війна 1337-1453 4
Історія Варварських королівств V століття 4
Імперія Карла Великого 4
Тридцятирічна війна 1618-1648 рр. 4
Війна Червоної та Білої троянд 1455-1485 рр. 4
Європейський Союз в міжнародних відносинах 4
Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ 4
Феномен гібридної війни 4
Історія, політичні системи і зовіншня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки 4
Тайм-менеджмент та розвиток кар'єри міжнародника 4
Міжнародні економічні відносини 4
Теорія і практика дипломатії 4
PR-інструменти у міжнародних відносинах 4
Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів 4
Зовнішня політика країн Середнього та Близького Сходу 4
Стратегічні комунікації у міжнародних відносинах 4
Етнографічне музеєзнавство 4
Історичне країнознавство 4
Історія музеїв світу 4
Методика викладання історії в зарубіжній школі 4
Міжнародні культурні зв’язки 4
Історичне музеєзнавство 4
Гендерна історія Європи та Америки 4
Нова українська школа: теорія і практика 4
Історія країн Центральної та Східної Європи (XVIII-XIX) 4
Регіональна історія країн світу 4
Історія культури зарубіжних країн 4
Історія світових цивілізацій 4
Історія постсередньовічного Сходу 4
Модерна історія країн Азії і Африки 4
Постмодерна історія країн Азії і Африки 4
Країни Азії та Африки у II половині XX-XXI століття 4
Історія української дипломатії 4
Міжнародна та національна безпека 4
Велика Французька революція та наполеонівські війни (1789-1815 рр.) 4
Процес об’єднання Німеччини 4
Процес об’єднання Італії 4
Історична урбаністика 4
Історія архітектури 4
Історія науки та техніки 4
Регіонознавство і країнознавство: теорія, методологія і практика 4
Дипломатична і консульська служба України 4
Етикет державного службовця 4
Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи 4
Актуальні проблеми зовнішньої політики України 4
Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці 4
Паблік Рилешнс 4
Міжнародне культурно-гуманітарне співробітництво 4
Правове регулювання зовнішніх зносин 4
Європейська інтергація 4
Збройні конфлікти у 20-х - 30-х рр. XX століття 4
Світова спадщина ЮНЕСКО 4
Новітня історія країн Азії і Африки 4
Методика історико-краєзнавчої роботи 4
Медіаграмотність 4
Історіографія всесвітньої історії 4
Інтелектуальна історія Європи 4
Війна в європейській історії 4
Організація позакласної гурткової роботи в школі 4
Усна історія в сучасній школі 4
Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін 4
Зброєзнавство 4
Історія міжнародних відносин та геополітика у XX - на початку XXI століття 4
Історія культури стародавнього Сходу 4
Історія культури Античності 4
Історія великих географічних відкриттів 4
Історія політичних ідеологій XIX-XX століття 4
Історія миротворчих операцій ООН в II половині XX-XXI століття 4
Істроричні портрети диктаторів XX ст. 4
Вплив цивілізації на історію людства 4
Етика, естетика 4
Історія естетичної думки 4
Основи розвитку критичного мислення 4
Логіка 4
Професійна етика 4
Соціологія 4
Епістемологія креативності 4
Майбутнє свідомості: науково-філософський аспект 4
Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи 4
Соціологія масових комунікацій 4
Історія зарубіжної культури 4
Релігієзнавство 4
Біоетичний дискурс 4
Інформаційне суспільство 4
Інформаційні війни 4
Лінгвофілософські студії 4
Політологія 4
Соціальна антропологія 4
Актуальні проблеми сучасної медієвістики 4
Громадянська освіта 4
Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі 4
Історіографія всесвітньої історії 4
Історія постсередньовічного Сходу 4
Історія Середньовічного Сходу 4
Історія слов’янських народів у період Середньовіччя 4
Історія української дипломатії 4
Історія, політичні системи і зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки 4
Конфліктологія і політичні конфлікти сучасності 4
Країни Азії та Африки у ІІ половині ХХ-ХХІ ст. 4
Медіаграмотність 4
Міжнародна та національна безпека 4
Модерна історія країн Азії та Африки 4
Політологія 4
Постмодерна історія країн Азії та Африки 4
Соціологія 4
Тайм-менеджмент та розвиток кар'єри міжнародника 4
Муніципальне правоПрава та методики викладання правознавства4
Основи юридичного діловодства 4
Юридична лінгвістика 4
Соціологія права 4
Теорія правозастосування 4
Професійно-правова відповідальність юриста 4
Екологічне право 4
Міграційне право 4
Інформаційне право 4
Правові аспекти діяльності міжнародних організацій 4
Історія вчень про державу і право 4
Історія політичних і правових вчень 4
Юридична конфліктологія 4
Судова риторика 4
Право інтелектуальної власності 4
Юридична аргументація 4
Податкове та митне право 4
Комерційне право 4
Міжнародне право 4
Міжнародний комерційний арбітраж 4
Нотаріат 4
Адвокатура 4
Криміналістика 4
Кримінально-виконавчне право 4
Основи гендерної політики 4
Європейське антидискримінаційне право 4
Теорія правотворчості 4
Сучасні аспекти викладання правових дисциплін 4
Методика викладання правознавства 4
Порівняльне правознавство 4
Порівняльне цивільне право і процес 4
Юридичний практикум 4
Основи юридичної клінічної практики 4
Анімаційні технології в соціальній роботіСоціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності4
Креативна педагогіка 4
Педагогіка дозвілля 4
Гендерна педагогіка і психологія 4
Тренінгові технології в соціальній роботі 4
Основи інклюзивної освіти 4
Пенітенціарна педагогіка і психологія 4
Соціальна адвокація 4
Основи соціальної безпеки 4
Теорія і методика роботи соціального гувернера 4
Соціальний патронаж 4
Менторська підтримка дітей та молоді 4
Соціально-педагогічна профілактика насильницької поведінки 4
Соціальна реабілітація 4
Соціальна терапія 4
Реклама та зв’язки з громадськістю в соціальній сфері 4
Професійна комунікація фахівця соціальної сфери 4
Соціальна медіація 4
Соціальні технології впливу та комунікативної дії 4
Соціально-правовий захист дитинства 4
Тренінг соціального лідерства 4
Соціальний супровід клієнта 4
Профілактика професійного вигорання соціального педагога 4
Соціально-педагогічний супровід різних груп населення 4
Соціальна ювенологія з основами молодіжної політики 4
Соціальні проєкти розвитку громад 4
Основи професійної мобільності 4
Громадські організації в соціальній роботі 4
Соціальна робота в екстремальних ситуаціях 4
Основи соціальної супервізії 4
Методика соціально-виховної роботи 4
Моделювання соціально-педагогічних процесів 4
Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами 4
Економічні основи соціальної роботи 4
Соціально-педагогічна робота в альтернативних формах опіки 4
Іміджелогія 4
Ведення випадку в соціальній роботі 4
Толерантність та недискримінація 4
Лідерство та управління командою 4
Соціальна робота з дитячими і молодіжними об’єднаннями 4
Дослідницька доброчесність 4
Корпоративна культура 4
Правове забезпечення соціальної роботи і соціальної допомоги 4
Актуальні проблеми зайнятості населення 4
Професійна кар’єра в соціономічній сфері 4
Людина в сучасному соціумі 4
Соціалізація особистості 4
Соціальне гувернерство 4
Технології протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей 4
Паблік-рілешнсз в системі соціального забезпечення 4
Соціальні комунікації 4
Соціальна педагогіка 4
Соціально-правовий захист молоді в Україні 4
Недержавний сектор у соціальній сфері 4
Соціально-правовий захист сімей в Україні 4
Соціально-правовий захист дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом 4
Економічні основи соціокультурної діяльності 4
Основи волонтерської діяльності 4
Основи благодійної діяльності 4
Ігровий практикум 4
Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм 4
Культурно-мистецькі програми 4
Музична інформатика 4
Основи сценічного руху, пластики й танцю 4
Пантоміма 4
Теорія і практика креативної діяльності 4
Тренінг особистісного та професійного розвитку 4
Соціально-педагогічні основи саморозвитку та самовиховання особистості 4
Коучинг 4
Організація і методика проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності 4
Культурологічні аспекти сценічного мистецтва 4
Організація театрально-гурткової роботи 4
Соціокультурна корекція і реабілітація 4
Колористика та обладнання міського середовища 4
Історія образотворчого мистецтва 4
Народна художня культура 4
Історія костюму і побуту 4
Історія свят та обрядів 4
Організація і методика проведення екскурсій та туристсько-рекреаційних заходів 4
Інсталяційний дизайн 4
Організація культурно-мистецького середовища 4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності дітей 4
Мистецтво ведучого і конферанс 4
Організація культурно-мистецьких проєктів 4
Правове забезпечення соціокультурної діяльності 4
Основи професійного красномовства 4
Історія театрального мистецтва 4
Управлінська іміджологія 4
Театральний менеджмент 4
Український традиційний одяг 4
Технології організації презентацій та музейно-виставкової діяльності 4
Робота з мікрофоном 4
Гендерно-чутлива соціокультурна діяльність 4
Соціокультурне підприємництво 4
Театрально-педагогічні технології соціальної роботи 4
Гендерна культура дітей та молоді 4
Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми 4
Спеціалізовані служби в соціальній сфері 4
Соціальна конфліктологія 4
Спонсорінг та фандрайзинг у соціальній роботі 4
Соціальний аудит та інспектування 4
Соціально-психологічне консультування 4
Корекційно-оздоровча робота з дітьми 4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності молоді 4
Тренінг соціокультуного лідерства 4
Віктимологія 4
Соціальна робота з різними типами сімей 4
Психологія дозвілля 4
Туристичне краєзнавство 4
Основи музейної педагогіки 4
Франдрайзинг у соціокультурній діяльності 4
Корекційна педагогіка 4
Основи риторики 4
Основи саморозвитку та самовиховання особистості 4
Правове регулювання соціального забезпечення 4
Адаптивне фізичне вихованняСпеціальної та інклюзивної освіти4
Методика корекційно-розвивальної роботи з ритміки 4
Лікувальна фізична культура в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 4
Проблеми спеціальної освіти в сучасній світовій практиці 4
Спеціальна методика роботи з дітьми з ООП в умовах нової української школи 4
Ігрові технології в корекційно-розвивальній роботі 4
Диференціальна діагностика у спеціальній психології та логопсихології 4
Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в системі спеціальної/інклюзивної освіти 4
Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з ООП 4
Методика підготовки дітей з інтелектуальними порушеннями до школи 4
Правове забезпечення осіб з особливостями інтелектуального розвитку та їхніх батьків (опікунів) 4
Спеціальна методика раннього втручання 4
Риторика, культура мовлення 4
Сценічно-театралізована діяльність 4
Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку 4
Психопатологія раннього віку 4
Основи психокорекції дітей з інтелектуальними та\або з мовленнєвими порушеннями 4
Гігієна дітей та підлітків з інтелектуальними порушеннями 4
Спеціальна методика роботи гувернера-дефектолога 4
Спеціальна методика соціально-побутового орієнтування 4
Спеціальна методика роботи з дітьми-сиротами 4
Арт-терапевтичні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 4
Здоровя збережувальні технології в спеціальній та інклюзивній освіті 4
Основи соціальзації осіб з особливими освітніми потребами 4
Діагностика та корекція розладів аутизму 4
Сучасні технології навчання та розвитку в дітей з комплексними порушеннями 4
Моделі та технології логопедичної та соціально-реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку 4
Підготовка/консультування фахівців різного профілю 4
Психічне здоров’я та емоційний дистрес дітей з ООП та їх батьків: Досвід ЄС 4
Корекційна та логопедична робота в андрогогіці 4
Корекційно-реабілітаційний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями 4
Спеціальна методика навчання каліграфії 4
Спеціальна методика роботи з художніми творами 4
Основи психолінгвістики 4
Технічні засоби корекційного навчання 4
Інформаційні технології в галузі Спеціальна освіта 4
Комп’ютерні технології в роботі вчителя дефектолога 4
Технології сенсомоторної інтеграції 4
Корекційно-розвивальні технології роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями 4
Технології розвитку емоційного інтелекту 4
Технології запуску мовлення 4
Основи нейрофізіології і ВНД при інтелектуальних порушеннях 4
Альтернативні засоби комунікації 4
Спеціальна методика фізики і хімії в побуті 4
Спеціальна методика гурткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями 4
Актуальні питання теорії та методики виховання
- СТН
Дошкільної і початкової освіти4
Проблемно-пошукові методи навчання в сучасній початковій школі
- СТН
 4
Сучасна англійська мова для вчителів початкової школи (практичний аспект) 4
Теоретичні основи музичного мистецтва
- СТН
 4
Основи технології інтегрованого навчання в Новій українській школі
- СТН
 4
Розмовний курс англійської мови для учителів початкових класів 4
Практикум елементарного музикування
- СТН
 4
Сучасна англійська мова для вихователів ЗДО (практичний аспект) 4
Організація самостійної худжньої діяльності в ЗДО 4
Педагогіка раннього дитинства 4
Проблемні методи в розумовому розвитку дітей 4
Сучасні підходи до створення розвивального середовища в ЗДО 4
Технологія «Лепбук» у роботі з дошкільниками 4
Розмовний курс англійської мови для вихователів ЗДО 4
Біологія розвитку дитини 4
Історія дошкільної освіти 4
Інтегрований підхід в дошкільній освіті 4
Економічне виховання у закладах дошкільної освіти 4
Музична ритміка 4
Керівництво художньою діяльністю дітей дошкільного віку 4
Формування музичної культури дітей дошкільного віку 4
Едьютеймент: навчання як розвага в ЗДО 4
LEGO-технології в освітньому просторі ЗДО 4
Використання хмарних технологій в ЗДО
- СТН
 4
Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти
- СТН
 4
Технологія проектної діяльності в закладах дошкільної освіти
- СТН
 4
Сучасні методи організації рефлексії в початковій школі
- СТН
 4
Економічне виховання у закладах освіти 4
Екомічне виховання дітей дошкільного та молодшого віку 4
Використання хмарних технологій в освітньому процесі початкової школи
- СТН
 4
Вибрані питання методики навчання математичної освітньої галузі 4
Формування екологічної компетентності молодших школярів
- СТН
 4
Екологічна естетика 4
Екологічна естетика молодших школярів  
Формування музичної культури молодших школярів 4
Формування культурної компетентності учнів у Новій українській школі 4
Особливості організації проектної діяльності в умовах Нової української школи 4
"Soft skills" вихователів та вчителів початкових класів 4
Streаm-освіта для дошкільників
- СТН
 4
Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку 4
Наступність дошкільної і початкової освіти
- СТН
 4
Комунікативна компетентність вихователя
- СТН
 4
Технології театральної педагогіки в сучасній дошкільній та початковій освіті 4
Інтерактивні форми роботи з вихователями ЗДО 4
Мистецтво дизайну в ЗДО
- СТН
 4
Сучасні освітні системи країн Європи
- СТН
 4
Технологія розвитку особистості Г. Альтшуллера
- СТН
 4
Сучасні технології музичного виховання дітей в закладах дошкільної освіти 4
Технології інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку 4
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми 4
Організація і управління у початковій освіті 4
Педагогічні технології в початковій школі 4
Сучасні форми роботи з батьками
- СТН
 4
Методика навчання розв’язування задач у початкових класах 4
Використання LEGO-технології при вивченні математичної освітньої галузі
- СТН
 4
Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі
- СТН
 4
Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій школі 4
Ігрові технології в екологічній освіті
- СТН
 4
Методика викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в Новій українській школі 4
Виразне читання 4
Специфіка музичної освіти молодших школярів у Новій українській школі 4
Технологія Монтессорі 4
Основи сімейного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 4
Творчий розвиток дітей засобами казки 4
Діяльнісний підхід у початковій школі 4
Основи культури мовлення вчителя початкових класів 4
Професійно-комунікативна компетентність вчителя початкових класів 4
Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі 4
Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій школі 4
Організація уроків в початковій школі за технологією діяльнісного методу 4
Фребельпедагогіка 4
Інтерактивне навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку 4
Організація та керівництво закладами дошкільної освіти 4
Методика дослідницької діяльності дітей дошкільного віку 4
Арт-терапіяПсихології4
Вступ до екзистенційної психотерапії 4
Дитяча психологія 4
Експериментальна психологія 4
Історія вітчизняної психології 4
Історія західної психології XX століття 4
Казкотерапія 4
Кримінальна психологія 4
Механізми психологічного захисту особистості 4
Основи консультативної роботи у соціальній сфері 4
Основи психологічного коучингу 4
Основи транзактного аналізу 4
Психологія ділового спілкування 4
Проективні методи у діяльності практичного психолога 4
Психологія агресії та агресивної поведінки 4
Психологія адиктивної поведінки 4
Психологія асертивності 4
Психологія вибору професії 4
Психологія впливу 4
Психологія здоров’я 4
Психологія лідерства 4
Психологія маніпулятивної поведінки 4
Психологія оптимізму 4
Психологія особистісної амбівалентності 4
Психологія соціальної роботи 4
Психологія харчової поведінки 4
Психологія юнацтва 4
Реабілітаційна психологія 4
Спеціальна психологія 4
Психологія особистості 4
Психологія риторики 4
Психологія великих груп та масових явищ 4
Етнопсихологія 4
Політична психологія 4
Психологія міграції 4
Педагогічна психологія 4
Естетотерапія 4
Філософія психоаналізу 4
Філософія несвідомого 4
Психологія релігії 4
Психологія конфлікту 4
Психологія довіри 4
Основи самопізнання 4
Основи когнітивно-поведінкової терапії 4
Профорієнтація та профвідбір 4
Організаційна психологія 4
Психологія соціальної мобільності особистості 4
Психосексуальний розвиток особистості 4
Психологія стресу та ПТСР 4
Психологія залежної поведінки 4
Основи сугестології 4
Психологія малої групи 4
Основи психосоматики 4
Візуальна психодіагностика 4
Психолого-педагогічна терапія 4
Філософія професійної компетентності фахівця 4
Крос-культурна педагогікаПедагогіки4
Іміджологія вчителя 4
Технології роботи педагога в закладах позашкільної освіти 4
Самоосвіта в умовах дистанційного навчання 4
Інноваційні механізми педагогічного спілкування 4
Методологія науково-педагогічного дослідження 4
Тім-білдінг в освітньому процесі 4
Педагогіка сімейного виховання 4
Основи роботи педагога-організатора в закладах середньої освіти 4
Комунікації в навчанні 4
Педагогічна конфліктологія 4
Інноваційні компетентності сучасного українського вчителя 4
Військова педагогіка 4
Креативні технікив педагогічній майстерності 4
Історія педагогіки 4
Інноваційні технології в педагогічній діяльності в умовах дистанційного навчання 4
Історія педагогіки та порівняльна педагогіка 4
Методика виховної роботи класного керівника 4
Теорія і методика позашкільної освіти 4
Позашкільна освіта в зарубіжних країнах 4
Порівняльна педагогіка 4
Етика науковця 4
Освітні вимірювання 4
Історія національного шкільництва та педагогічної думки 4
Виховна робота в закладах позашкільної освіти 4
Технології педагогічного супроводу обдарованої дитини 4
Теорія і методика виховної роботи в закладах освіти 4
Риторична майстерність педагога 4
Менеджмент інновацій в освіті 4
Комунікативні кометентності вчителя 4
Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики 4
Міжнародні практики неформальної освіти 4
Методика соціально-виховної роботи 4
Альтернативна освіта: вітчизняний і закордонний досвід 4
Основи теорії систем і системний аналізМенеджменту освіти та педагогіки вищої школи4
Системний аналіз структури і змісту управління установами та закладами освіти 4
Системний підхід в управлінні освітою 4
Структурно-системний аналіз в упралінні освітою 4
Іншомовний академічний дискус 4
Управління змістом робіт 4
Корпоративна культура 4
Сучасне діловодство в установах та закладах освіти 4
Ділове мовлення та діловодство 4
Документообіг у закладі освіти 4
Культура ділового мовлення та документознавства 4
Інноваційний менеджмент в освітній діяльності 4
Стратегічне управління в освіті 4
Структурні складові інноваційної культури менеджера освіти 4
Основи корпоративного управління в освіти 4
Взаємодія закладів освіти з громадськими організаціями 4
Освітня політика 4
Основи публічного управління 4
Конфліктологія 4
Теорія та практика ризик-менеджменту 4
Ризики в управлінні закладом освіти 4
Управління ризиками в системі менеджменту 4
Прийняття рішень в антикризовому управлінні 4
Основи ораторського мистецтва менеджера освіти 4
Основи теорії мовної комунікації 4
Мовленнєва культура менеджера освіти 4
Педагогічна кофліктологія 4
Менеджмент персоналу 4
Самоменеджмент 4
Психологія громадських організацій 4
Тайм-менеджмент 4
Регіональний вимір управління освітою 4
Креативний менеджмент 4
Європейські стандарти менеджменту освіти 4
Управління якістю освіти 4
Історія вітчизняної освіти 4
Трансфер технологій 4
Етнопедагогіка 4
Соціологія управління 4
Логічне мислення в управлінській діяльності 4
Техніка управлінської діяльності 4
Новаторський педагогічний менеджмент 4
Управління інноваціями в освіті 4
Стратегічна інноватика в освіті 4
Управління інноваційною діяльністю в освіті 4
Основи рекламної діяльності 4
Охорона праці в системі освіти 4
PR-менеджмент 4
Аналітична діяльність у паблік рілешнз 4
Сучасний інструментарій менеджменту освіти 4
Мотивація персоналу організації  4
Лідерські якості менеджера освіти 4
Цінності громадянського суспільства 4
Інструменти мотивування персоналу організації 4
Мультикультурність в управлінні освітою 4
Міжнародний контекст діяльності менеджера освіти 4
Командна взаємодія в організації 4

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню