Каталог вибіркових дисциплін

Освітній процес

ОР Бакалавр

Затверджено
Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка
Протокол № 8 від 18.04.2022 року

ОР БАКАЛАВР

Назва дисципліни  Кафедра Кредити
Літературне краєзнавство Української мови і літератури 4
Типологія помилок   4
Лінгвокультурологія   4
Фольклористика Сумщини   4
Національний код української літератури ХІХ століття   4
Українознавство   4
Мистецтво педагогічної (фахової) комунікації   4
Основи літературознавчих досліджень   4
Літературний текст у міжмистецькому діалозі   4
Література української діаспори   4
Основи аналізу художнього тексту   4
Сумщина діалектна: східнополіський аспект   4
Мультимедіа на уроках української мови   4
Медіаосвіта   4
Інноваційні технології вивчення української мови   4
Етнокультурні коди української поезії ІІ половини ХХ століття   4
Сучасна українська література   4
Історія українського мовознавства   4
Мовне родинознавство   4
Етнолінгводидактика   4
Український правопис: ретроспектива і сучасність   4
Соціолінгвістика і школа   4
Лінгводидактика в середніх класах   4
Риторика   4
Проблемні питання синтаксису   4
Український мовленнєвий етикет   4
Основи термінознавства   4
Медіалінгвістика   4
Цитування в науковому тексті   4
Новітні тенденції українського словотворення   4
Літературознавчий аналіз тексту: концепції, коди, методи інтерпретації   4
Актуальні питання сучасного українського літературознавства   4
Порівняльне літературознавство   4
Актуальні питання історії української мови   4
Студії над мовою Пантелеймона Куліша   4
Основи професійної комунікації   4
Мовленнєва діяльність на уроках української мови   4
Лінгводидактика   4
Теорія літератури   4
Сучасна жіноча проза   4
Лінвістичне краєзнавство   4
Сучасна українська новелістика   4
Професійна термінологія у фаховій діяльності   4
Ділова українська мова   4
Українська література початку ХХІ століття: інтерпретаційні моделі   4
Культура мовлення вчителя   4
Український мовленнєвий етикет у професійній комунікації   4
Практикум з української мови   4
Фольклор Російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 4
Фольклор Сумщини   4
Вступ до слов"янської філології   4
Старослов’янська мова   4
Зарубіжна література   4
Традиції та новаторство зарубіжної літератури   4
Сучасна зарубіжна література: тенденції розвитку   4
Сучасна російська література: тенденції розвитку   8
Зарубіжна література для дітей та юнацтва   4
Основи сучасної лексикографії   4
Практикум розвитку мовлення   4
Практичне літературознавство   4
Зарубіжна література в культурологічному вимірі   4
Методика роботи з поетичними творами зарубіжної літератури   4
Література російського зарубіжжя   4
Художні пошуки і традиції в сучасній поезії   4
Загальне мовознавство   4
Новітня зарубіжна література   4
Російська мова (для іноземних студентів) Просунутий етап   4
Російська мова (для іноземних студентів) Заключний етап   8
Зарубіжна літературатурна критика   4
Лінгвістична сематика   4
Порівняльна граматика східнослов"янських мов   4
Бароковий дискус у зарубіжній літературі   4
Сучасна українська література   4
Україна у творчості зарубіжних письменників   4
Основи теорії комунікації   4
"Жіноча поезія" в контексті літератури Срібної доби   4
Нобелівські лауреати в галузі літератури, пов"язані з Україною   4
Жанр епістолярного роману в зарубіжній літературі ХVIII-ХІХ століть   4
Зарубіжна література в системі мистецтв   4
Сучасні інформаційні технології в літературознавстві   4
Стилістика російської мови   4
Практична стилістика та редагування   4
Риторика   4
Національні та інонаціональні традиції в сучасній російській прозі   4
Історія лінгвістичних учень   4
Узагальнювальний курс сучасної російської літературної мови   4
Літературна герменевтика   4
Літературний процес і проблеми глобалізації   4
Теорія літератури   4
Практичний курс російської мови   8
Актуальні проблеми сучасної морфології   8
Методика аналізу прозових творів зарубіжної літератури   4
Література англомовних країн Англійської філології та лінгводидактики 4
Літературний аналіз англомовних творів епохи постмодернізму   4
Основи прикладної лінгвістики в освіті (англійською мовою)   4
Практикум з аудіювання та говоріння   4
Країнознавство Великобританії та США   4
Основи когнітивної теорії літератури (англійською мовою)   4
Синтаксис сучасної англійської мови   4
Спецкурс з практики усного та писемного англійського мовлення   4
Аналітичне читання англійською мовою   4
Практикум з письмового перекладу (англійська мова)   4
Основи англомовного академічного письма (англійською мовою)   4
Комунікактивно-орієнтовне навчання іноземних мов і культур   4
Інноваційні технології навчання іноземних мов   4
Сучасна зарубіжна методика навчання іноземних мов і культур   4
Основи академічної доброчесності   4
Сучасні форми та засоби організації процесу навчання іноземних мов і культур   4
Теоретичний курс з англійської мови   4
Країнознавство англомовних країн   4
Спецкурс з письмового перекладу (англійська мова)   4
Сучасні підходи у навчанні іноземних мов і культур   4
Історія англійської мови Практики англійської мови 4
Історія англійської культури   4
Галузева англійська   4
Типологія мов світу   4
Аналітичне читання англійською мовою   8
Адаптоване мовлення вчителя англійської мови   8
Критичний аналіз АКО (англомовних коротких оповідань)   8
Основи ефективного спілкування на уроці англійської мови   8
Практична граматика англійської мови   4
Прискорений курс англійської граматики   4
Англійська для сучасних леді та джентельменів   4
Основи англійської граматики   4
Історичні аспекти англійської мови   4
Аналітичне читання англійською мовою   20
Адаптоване мовлення вчителя англійської мови   20
Критичний аналіз АКО (англомовних коротких оповідань)   20
Основи ефективного спілкування на уроці англійської мови   20
Англійська мова   12
Англійська мова для вчителя-словесника   12
Англійська мова для професійної комунікації   12
Практичний курс англійської мови   12
Вступ до професійної комунікації   12
Практикум з англійської мови   12
Практичний курс з англійської мови для вчителя-словесника   12
Практикум з англійської мови для вчителя-словесника   12
Основи перекладу   12
Практичний курс перекладу   12
Теоретичні та практичні основи перекладу   12
Теорія і практика перекладу   12
Латинська мова Теорії та практики романо-германських мов 4
Вступ до загального мовознавства   4
Іспанська мова, рівень А1-А2   4
Соціолекти: сленг, жаргон, арго   4
Історія французької мови   4
Метод драматизації та пісенний матеріал у навчанні французької мови   4
Регіональні варіанти сучасної французької мови   4
Типологія мов   4
Література Франції   4
Література франкомовних країн   4
Лінгвістичний аналіз тексту   4
Особливості літературного процесу Франції   4
Країнознавство Франції   4
Країнознавство франкомовних країн   4
Французька ідентичність крізь призму лінгвокультурології   4
Французька культура кінця ХХ початку ХХІ століття   4
Аналітичне читання французькою мовою   12
Аудіовізуальні документи у навчанні французької мови   12
Спецкурс з граматики французької мови   12
Французький кіноматограф крізь призму лінгводидактики   12
Практична граматика французької мови   4
Основи аналітичного письма французькою мовою, орфографії та пунктуації   4
Усна та писемна комунікація французькою мовою   4
Французька мова та цифрові технології в освіті   4
Аналітичне читання французькою мовою   20
Практична граматика французької мови   20
Усна та писемна комунікація французькою мовою   20
Французька мова та цифрові технології в освіті   20
Теоретичний курс з французької мови   4
Основи міжкультурної комунікації   4
Типологія французької та української мови   4
Історія німецької мови   4
Вступ до дидактики німецької мови   4
Корективний курс практичної граматики німецької мови   4
Корективний курс практичної фонетики німецької мови   4
Література Німеччини   4
Література німецькомовних країн   4
Особливості літератрурного процесу у культурі німецькомовних країн   4
Спецкурс з літератури країни основної мови (німецької)   4
Країнознавство Німеччини   4
Країнознавство німецькомовних країн   4
Лінгвокраїнознавство Німеччини   4
Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн   4
Аналітичне читання німецькою мовою   12
Вчимося навчати німецької   12
Компетентності усного та писемного мовлення   12
Компетентності читання німецькою мовою та медитації   12
Практична граматика німецької мови   4
ЕОР та медіадидактика у навчанні німецької мови   4
Німецькомовні мовні компетентності та їх формування   4
Підготовка до педагогічної практики   4
Аналітичне читання німецькою мовою   20
Ділова комунікація німецькою мовою   20
Аналітичне читання німецькомовних медійних текстів   20
Аналітичне читання німецькомовних художніх творів   20
Теоретичний курс з німецької мови   4
Філологічний аналіз тексту   4
Типологія німецької та української мов   4
Лінгвостилістичний аналіз тексту   4
Лінгвокультурологічні особливості Франції   4
Французька мова (А1-А2)   4
Французька мова (А2-В1)   4
Французька мова (В1-В2)   4
Вибрані питання методики навчання математики (друга спеціальність) Математики, фізики та методики їх навчання 4
Вибрані питання алгебри та геометрії   4
Вибрані питання сучасної алгебри   4
Вибрані питання вищої алгебри   4
Вибрані питання елементарної математики   4
Вибрані питання математичного програмування   4
Вибрані питання методів зображень (метод основної площини, метод Монжа,.....)   4
Вибрані питання теорії аналітичних функцій   4
Вибрані питання теорії функцій дійсної змінної: [1-2 курс][4 курс]   4
Вибрані питання теорії ігор   4
Вибрані питання теорії чисел   4
Вибрані питання теорії ймовірностей та математичної статистики (друга спеціальність)   4
Вибрані питання шкільного курсу математики   4
Вибрані питання дискретної математики   4
Вибрані питання математичного аналізу (друга спеціальність)   4
Вибрані питання методики навчання математики   4
Дискретна математика   4
Диференціальна геометрія та топологія   4
Диференціальні та інтегральні рівняння (друга спеціальність)   4
Евристика у навчанні математики (основна школа)   4
Евристика   4
Елементи теорії аналітичних функцій   4
Елементи різницевого числення   4
Елементи теорії груп, кілець, полів   4
Елементи теорії множини   4
Елементи вищої аглебри   4
Елементи методів зображень   4
Історія математики   4
Інфографіка в роботі вчителя математики   4
Інформаційні технології в освітньому просторі нової української школи   4
Математичне моделювання та теорія ігор   4
Математичне програмування   4
Методика позакласної роботи з математики (основна школа)   4
Методики роботи з обдарованими учнями (математика,основна школа)   4
Методи математичного аналізу в інформатиці   4
Методи наукових досліджень   4
Наближені методи в математичному аналізі   4
Навчання математики з комп’ютерною підтримкою (основна школа)   4
Основи геометрії   4
Операційне числення та його застосування   4
Практикум з розв"язування задач шкільного курсу математики (поглиблене вивчення,осн.школа)   4
Практикум з розв"язування задач шкільного курсу математики   4
Практикум із розв"язання олімпіадних задач з математики (базова школа)   4
Практикум з розв"язування задач з математики (друга спеціальність)   4
Проектна діяльність на уроках математики   4
Позакласна робота з математики (базова школа)   4
Прикладний функціональний аналіз   4
Розвиток математичних здібностей учнів базової школи   4
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках математики в умовах НУШ   4
Система підготовки до участі в математичних змаганнях (основнв школа)   4
Створення та використання візуальних моделей у роботі вчителя   4
Теорія ймовірностей та математична статистика (друга спеціальність)   4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу в економіці   4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу   4
Теорія графів та її застосування   4
Цифрові технології у професійній діяльності бакалавра середньої школи   4
Цифрові технології для навчання математики у 5-6 класах у Новій українській школі   4
Цифрові технології для вчителя геометрії   4
Шкільний курс алгебри (старша школа)   4
Шкільний курс алгебри (основна школа)   4
Шкільний курс геометрії (основна школа)   4
Шкільний курс геометрії (старша школа)   4
Шкільний курс математики   4
Шкільний курс математики (друга спеціальність)   4
Функціональний аналіз   4
Вибрані питання шкільного курсу фізики   4
Вибрані розділи фізики   4
Диференціальні та інтегральні рівняння в фізиці   4
Лабораторний практикум з молекулярної фізики   4
Математичний аналіз в фізиці   4
Основи біофізики   4
Практикум розв’язування задач з фізики   4
Теорія ймовірностей та математична статистика в курсі фізики   4
Теорія ймовірностей як основа статистичної фізики   4
Історичні аспекти фізики   4
Математичний апарат в фізиці   4
Математичні методи фізики   4
Охорона праці   4
Охорона праці в галузі   4
Теоретичні основи шкільного курсу фізики   4
Фізичні аспекти екології   4
Вибрані питання класичної механіки   4
Лабораторний практикум з оптики   4
Основи класичної механіки   4
Основи механіки суцільних середовищ   4
Основи релятивістської механіки   4
Спеціальні питання теоретичної фізики   4
Лабораторний практикум з атомної та ядерної фізики   4
Лабораторний практикум з квантової фізики   4
Методика підготовки учнів до ЗНО з фізики   4
Основи енергозбереження   4
Радіація і людина   4
Спеціальна методика навчання фізики   4
Спеціальний практикум з дослідження структури речовини   4
Спеціальний фізичний практикум з фізики мікросвіту   4
Технології навчання фізики у ЗЗСО   4
Астрономія   4
Астрофізика   4
Основи сучасної електроніки   4
Радіоелектроніка   4
Сучасні космічні дослідження   4
Сучасні уявлення про всесвіт   4
Вибрані питання методики навчання фізики   4
Вибрані питання теоретичної фізики   4
Застосування комп’ютерів у навчанні фізики   4
Концепція сучасного природознавства   4
Лабораторний практикум з методики навчання фізики   4
Методика організації позаурочної роботи з фізики   4
Новітні досягнення у фізиці   4
Основи фізики твердого тіла   4
Хмарні технології при викладанні фізики   4
3D-моделювання Інформатики 4
Візуалізація даних   4
Електронний документообіг   4
Електронні освітні ресурси   4
Історія інформатики   4
Комп'ютерна анімація   4
Комп'ютерна верстка   4
Мультимедійні технології   4
Обчислювальний практикум   4
Основи графічного дизайну   4
Програмування (JAVA)   4
Спеціалізоване ПЗ з математики   4
Хмарні сервіси і сховища   4
Відеозйомка і відеомонтаж   4
Лайфхаки з написання кваліфікаційних робіт   4
Мистецтво Power Point   4
Нестандартні діаграми в МS Excel   4
Основи SMM   4
Поліграфічний дизайн та айдентика   4
Практикум з вебдизайну   4
Практикум з комп'ютерної графіки (растрова)   4
Практикум з розв'язування компетентнісних задач   4
Програмування (MAPLE)   4
Програмування (PHP)   4
Програмування (Python)   4
Програмування (Ruby)   4
Hard&Soft сучасної інформаційної систем   4
Motion-дизайн   4
Візуальне програмування   4
Комп'ютерне моделювання   4
Комп'ютерний дизайн   4
Математичні основи інформатики   4
Практикум з комп'ютерної графіки (векторна)   4
Практикум з налагодження комп'ютерних мереж   4
Практикум з налаштування ПК   4
Розробка Android-застосунків в App Inventor   4
Технології захисту даних   4
Цифрові інструменти вчителя   4
PR-технології у готельно-ресторанному бізнесі Бізнес - економіки та адміністрування 4
Бренд-менеджмент: [2 курс], [3 курс]   4
Контролінг   4
Організація діяльності ринкової інфраструктури   4
Основи теорії сталого розвитку соціально-економічних систем   4
Соціальна економіка:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
  4
Статистика ринку товарів та послуг:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
  4
Управління витратами   4
Планування і контроль на підприємстві   4
Потенціал підприємства   4
Основи цифрової економіки   4
Брендинг   4
Реклама та стимулювання збуту   4
Тайм менеджмент   4
Міжнародні маркетингові стратегії   4
Мотивація та стимулювання поведінки споживачів   4
Брендинг територій   4
Безпека бізнесу   4
Маркетинг подій   4
Моделювання процесів та аналітика бізнесу   4
Екологічний маркетинг   4
Ефективні комунікації   4
Маркетинг ЗВО   4
Іміджелогія   4
Маркетинг медичних послуг   4
Організація інтернет магазину   4
Маркетинг у банківській сфері   4
Інтернет речей   4
Менеджмент якості   4
Маркетингове моделювання   4
Тестування продукції   4
Некомерційний маркетинг   4
Психологія торговельних відносин   4
Організація торгівлі   4
Управління Start-up проектами   4
Управління конкурентоспроможністю
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
  4
Проектування та адміністрування баз даних:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
  4
Цифрова економіка   4
Економіка   4
Веб - аналітика   4
Антикорупційна діяльність: [2 курс], [3 курс]   4
Глобальні маркетингові стратегії   4
Створення інноваційних проектів:
- 051 Економіка
- 075 Маркетинг
  4
Стратегія і практика ділових переговорів   4
Глобальні інформаційні системи в бізнесі   4
Корпоративна інформаційна безпека   4
Міжнародний маркетинг   4
Сучасна економічна політика   4
Управління міжнародною конкурентоздатністю бізнесу   4
Хімічна метрологія: [2 курс], [3 курс] Біології людини, хімії та МНХ 4
Віртуальне освітне середовище: [2 курс], [3 курс]   4
Хімія життя: [2 курс], [4 курс]   4
Окисно-відновні системи   4
Будова речовини   4
Хімія у повсякденному житті   4
Історія хімії   4
Ужиткова хімія   4
Хімія і здоров'я людини   4
Основи наукових досліджень   4
Хімія довкілля   4
Хімія природних сполук: [3 курс][4 курс]   4
Фізико-хімічні методи дослідження   4
Комп'ютерне моделювання хімічних процесів   4
Новітні хімічні матеріали   4
Хімія косметичних засобів   4
Шкільний курс хімії   4
Основи екологічного моніторингу   4
Хімія барвників   4
Електрохімічні методи аналізу   4
Прикладна електрохімія   4
Хемоінформатика   4
Основи хімії біологічно активних речовин: [3 курс][4 курс]   4
Позакласна робота з хімії   4
Біоорганічна хімія   4
Високомолекулярні сполуки   4
Практикум з обладнання шкільного хімічного кабінету   4
Біохімія   4
Харчова хімія   4
Хімічна метрологія   4
Хімічні олімпіади   4
Координаційна хімія   4
Нанохімія та нанотехнології   4
Анатомія людини   4
Біоекологія людини   4
Стрес та адаптація   4
Хімія біоорганічна   4
Хімія харчових продуктів   4
Хімія біологічно активних речовин   4
Хронобіологія людини   4
Біохімічні основи здоров’я людини   4
Ендокринологія   4
Фізіологічні основи здоров’я   4
Біологія забруднень   4
Біонеорганічна хімія   4
Технології збереження здоров’я   4
Фізіологія сенсорних систем   4
Біологія дітей з особливостями розвитку   4
Основи нейробіології   4
Фізіологія людини   4
Біоетика   4
Патофізіологія   4
Інфекційні захворювання людини   4
Радіобіологія та захист здоров’я   4
Аналітична хімія   4
Фізична і колоїдна хімія   4
Хімія навколо нас   4
Ґрунтозвавство Біології та методики навчання біології 4
Паразиторлогія   4
Гістологія   4
Агрохімія   4
Протозоологія   4
Біологічна латина: [2 курс - 091], [2 курс - 014], [3 курс]   4
Ентомологія з основами арахнології   4
Карцинологія та арахнологія   4
Орнітологія   4
Теріологія   4
Рослинництво   4
Мікробіологія з основами вірусології   4
Основи філогенії рослин та тварин   4
Агроекологія   4
Молекулярна біологія   4
Розв’язування задач з біології   4
Історія розвитку тваринного світу   4
Тваринництво   4
Генетичні основи психіки і поведінки людини   4
Методика навчання екології   4
Екологічна освіта та виховання   4
Алелопатія   4
Основи медичної генетики   4
Екологія рослин і тварин   4
Фітопатологія   4
Методика та техніка проведення біологічного експерименту у школі   4
Моніторинг довкілля   4
Охорона природи   4
Основи екології   4
Лікарські рослини:
- для всіх спеціальностей;
- 014 СО (Географія. Біологія та здоров’я людини), 014 СО (Хімія. Біологія та здоров’я людини);
- 014 СО (Біологія та здоров’я людини)
  4
Екологія   4
Екологічна освіта виховання   4
Екологічна культура   4
Екосистемологія   4
Історія розвитку біосфери   4
Методика навчання природознавства   4
Природознавство: вибрані питання з природознавства   4
Природокористування і сталий розвиток   4
Різноманітність фітобіоти України   4
Розвязання задач з біології   4
Біологія індивідуального розвитку   4
Біологія лікарських рослин   4
Ботанічне ресурсознавство   4
Демонстраційний експеримент у курсі природознавства   4
Екскурсійний практикум з природознавства: [1 курс], [2 курс]   4
Історія біології   4
Методика організації та проведення природничих екскурсій   4
Польові методи дослідження в зоології   4
Практикум з природознавства   4
Прикладна ботаніка:
- 091 Біологія
;
- 014 СО (Біологія та здоров’я людини)
  4
Сучасні дидактичні засоби навчання біології та природознавства   4
Географія мінерально-сировинних ресурсів Загальної та регіональної географії 4
Географічна номенклатура   4
Науково-природнича картина світу   4
Основи туризму   4
Геоінформаційне картогрофування:
- 014 СО (Географія);
- 106 Географія
  4
Геопортали та інтернет технології для ГІС:
- 014 СО (Географія)
;
- 106 Географія
  4
Геоморфологія   4
Вступ до ГІС   4
Основи наукових досліджень   4
Математичні методи в географії   4
Природно-заповідні території   4
Туристичне краєзнавство:
- 014 СО (Географія)
;
- 106 Географія
  4
Методи географічних досліджень   4
Географічне краєзнавство   4
Основи географічного моніторингу   4
Інформаційна географія   4
Історична географія   4
Рекреаційна географія   4
Географія населення   4
Основи демографії   4
Природа Світового океану   4
Географія музеїв світу   4
Географічні задачі   4
Географічні аспекти регіонального розвитку   4
Ландшафтознавство   4
Географія світового господарства   4
Географія агропромислового комплексу   4
Геоекологія   4
Ландшафтна екологія   4
Зовнішньоекономічні зв’язки України   4
Ескурсознавство з основами музеєзнавства   4
Дистанційне зондування Землі   4
Геоурбаністика   4
Дидактика географії   4
Основи методики навчання географії   4
Географія світових урбосистем   4
Палеогеографія   4
Туристичне країнознавство   4
Суспільно-географічна регіоналістика України   4
Географічне моделювання   4
Туристсько-рекреаційні ресурси України   4
Географія сфери обслуговування   4
Географія Сумської області   4
Читання хорових партитур Хорового дириргування, вокалу та методики музичного навчання 8
Практикум зі шкільного репертуару   4
Основи музичної акустики та звукорежисури   4
Ансамблеве виконавство [2 курс]   16
Ансамблеве виконавство [3 курс]   4
Методика роботи зі шкільним музичним колективом   8
Хоровий спів   16
Звукорежисура естрадних концертних програм   16
Робота з хором   12
Звукорежисура культурно-масових заходів   12
Диригування   12
Основи саунд-продюсування   4
Хорова література   4
Естрадно-джазовий солоспів   4
Основи музичної та звукової електроніки   4
Камерний солоспів   4
Основи саунд-дизайну   4
Робота з вокальним ансамблем   8
Робота з естрадним вокальним ансамблем   8
Звукорежисура та музична акустика концертних залів та відкритих просторів   8
Основи аранжування вокальних творів   4
Основи звукозапису   4
Основи естрадного аранжування   4
Основи музично-виконавської драматургії   4
Постановка голосу   4
Концертна сценічна звукорежисура   4
Сценічний рух та пластика   4
Мультимедійні та аудіо-технології   4
Історія звукорежисури   4
Хорознавство   4
Основи ансамблевого виконавства   4
Вокально-ансамблеве виконавство   4
Основи герменевтичної діяльності музиканта-виконавця   4
Основи диригентської майстерності   4
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів   4
Шрифти Образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 12
Комп’ютерна графіка   12
Матеріали графіки в рисунку   8
Техніки і матеріали живопису   8
Робота в матеріалі   4
Художньо-прикладна графіка   8
Основи креслення та макетування   8
Композиція презентації   4
Декоративний живопис   8
Основи комп'ютерної графіки   8
Робота в матеріалі за спеціалізацією ХТ   16
Техніки і матеріали рисунка   12
Робота з натури   16
Графічні матеріали   12
Основи об’ємного моделювання та перспективи   4
Історія ОТМ та архітектури   8
Історія музичного мистецтва   8
Історія української музики   16
Всесвітня історія музики   16
Практична каліграфія і типологія   12
Основи володіння графічними редакторами   12
Живописні прийоми   8
Графічні техніки в рисунку   8
Художній розпис в ОТМ   4
Основи прикладної графіки   8
Основи створення авторської презентації   4
Креслення і паперопластика   8
Музика новітнього часу   16
Історія музичного театру   12
Стильове сольфеджіо   4
Історія музики східних країн   4
Історія музики американського континенту   4
Основи музичної критики   4
Сучасні проблеми історії та теорії музичного мистецтва   8
Шкільний курс СХК та методика викладання   8
Декоративна стилізація в живописі   8
Основи побутової авторської презентації   4
Основи векторної і растрової графіки   8
Технологія живопису   16
Спецтехнологія ХТ   16
Графічні прийоми в рисунку   12
Копіювання та робота з натури в графіці   12
Історія медіа-культури   4
Культура постмодерну   4
Медіариторика   4
Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі   4
Теорія та методологія культурології   8
Типологія й хронологія культури   8
Історія культурології   8
Теорія культури   8
Культурологічні пам’ятки Слобожанщи   4
Історико-культурна спадщина ЮНЕСКО   4
Матеріальна і нематеріальна культурна спадщина України   4
Сучасна святково-обрядова культура України   4
Культурологія міфу   4
Основи менеджменту культури   4
Сценарна розробка та режисура дозвіллєвих, розважально-ігрових і шоу-програм   4
Народне мистецтво   4
Культура повсякденності   8
Основи громадянської культури   8
Мультикультуралізм: теорія та практика   8
Соціокультурна ідентичність   8
Культура соціальних груп і рухів   8
Проблеми сучасного релігієзнавства   4
Релігійна культура   4
Історія релігійних ідей   4
Практична етнологія   4
Культура сім"ї та побуту   4
Глобалізаційні процеси в культурі   4
Молодіжна субкультура   4
Основи медіа-компетентності   4
Креативні індустрії   4
Основи сучасного красномовства   4
Основи медіа-культури   4
Історія світового кінематографу   4
Історія музики   4
Історія одягу і моди   4
Історія світового театру   4
Теорія та практика комунікацій   4
Сучасні культурні комунікації   4
Організація рекламної та ПР-кампанії   4
Теорія, методика і практика журналістської творчості   4
Практикум роботи з дитячим хореографічним колективом Хореографії та музично-інструменталшьного виконавства 8
Дитяча хореографія   8
Практикум з ТМ народно-сценічного танцю   8
Зразки народної хореографії   8
Практикум з ТМ класичного танцю   8
Зразки класичної хореографії   8
Практикум з ТМ українського народного танцю   8
Зразки української хореографії   8
Практикум з ТМ сучасного танцю   4
Зразки сучасної хореографії   4
Практикум з ТМ бального танцю   4
Зразки бальної хореографії   4
Народний костюм та сценічне оформлення танцю   4
Виконавська майстерність хореографа   4
Партерний тренаж   4
Тренаж в хореографії   4
Етика, естетика   4
Акторська майстерність та режисура в хореографії   8
Видовишні форми в хореографії   8
Автентичний танець   8
Імпровізація   4
Сценографія театрального танцю   4
Спортивний танець   4
Методика викладання віртуозних рухів   4
Тренаж   4
Оркестр духових музичних інструментів   16
Концертмейстерський клас   16
Оркестр народних музичних інструментів   16
Робота з оркестром народних інструментів   12
Робота з оркестром духових музичних інструментів   12
Диригування   12
Камерний ансамбль   12
Фортепіано   4
Додатковий музичний інструмент   4
Основи оркестровки для симфонічного оркестру   4
Підбір на слух та основи імпровізації   4
Інструментування   4
Фортепіанний ансамбль   8
Читання оркестрових партитур   8
Інструментознавство   4
Оркестр   16
Основи акомпанементу   4
Основи аранжуванння музичних творів   4
Ансамблеве виконавство   16
Спортивно-педагогічне вдосконалення (панкратіон) Теорії та методики фізичної культури 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (грепплінг)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (гімнастика)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивна аеробіка)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (силові види спорту)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (загальна, іноземці)   28
Фізична підготовка в Збройних силах   4
Засоби відновлення у фізичній культурі   4
Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури   4
Сучасні фітнес технології   4
Тактична підготовка військовослужбовців   4
Фізична підготовка військовослужбовців   4
Теорія та методика атлетичної гімнастики   4
Основи самооборони   4
Силові види спорту та МВ   4
Оздоровчий фітнес   4
Основи кінезіології: [2 курс], [4 курс]   4
Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури [2 курс]   5
Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури [3 курс]   4
Основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг   4
Психологія фізичного виховання і спорту   4
Теорія і методика фізичного виховання   4
Бадмінтон Спортивних дисциплін і фізичного виховання 16
Фізичне виховання для 2-их курсів   4
Фізичне виховання для 3-их курсів   4
Основи медичних знань Громадського здоров’я та МБОФК 4
Безпека життєдіяльності   4
Спортивна фізіологія   4
Фізіологія рухової активності   4
Спортивна медицина   4
Медико-біологічне забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів   4
Фізіологія спорту та фізичних вправ   4
Новітні здоров’язбережувальні технології в закладах освіти   4
Гігієна   4
Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів   4
Історія медицини   4
Сенсорна інтеграція в корекційно-розвивальній роботі Логопедії 4
Природа рідного краю в корекційно-розвивальній роботі   4
Психопатологія   4
Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної роботи   4
Основи арт-педагогіки   4
Спеціальна психологія   4
Спеціальна методика дошкільного виховання   4
Інноваційні технології в логопедії   4
Логоритміка   4
Каліграфотерапія   4
Соціально-правове забезпечення осіб з особливими потребами   4
Ігрова діяльність у логопедичній роботі   4
Нетрадиційні методики у логопедії   4
Інформаційно-комунікаційні технологічні та технічні засоби корекційного навчання   4
Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання   4
Культура мовлення вчителя   4
Організація та проведення логопедичного заняття   4
Дитяча нейропсихологія   4
Логоритміка з методикою викладання   4
Основи сенсорної інтеграції   4
Спецметодика дошкільного виховання   4
Методика розвитку мовлення в ЗДО   4
Методика виховної роботи з дітьми з ООП   4
Онтогенез мовленнєвої діяльності   4
Дошкільна лінгводидактика   4
Деонтологія в спеціальній освіті   4
Логопедичний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами   4
Логопедична допомога дітям раннього віку   4
Організація дозвілля дітей із порушенням психофізичного розвитку: [2 курс], [4 курс]   4
Онтогенетичні особливості нервової системи людини   4
Сенсорна інтеграція в освітньому процесі з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП)   4
Основи освітньої кінезіології в корекційно-логопедичній роботі: [2 курс], [4 курс]   4
Корекційно-логопедичний супровід сім’ї дитини з порушенням психофізичного розвитку   4
Патопсихологія   4
Клінічна психологія   4
Медична психологія   4
Психологічні аспекти поведінкових відхилень у осіб із психофізичними порушеннями   4
Нейропсихологія дитячого віку   4
Основи психотерапії в роботі спеціального психолога   4
Соціально-правове забезпечення інвалідів   4
Соціально-правові основи освіти осіб з особливими потребами   4
Психологічний супровід дітей з особливими потребами   4
Психодіагностика осіб з обмеженими можливостями здоров’я   4
Спецметодика ігрової діяльності осіб з особливими освітніми потребами   4
Специфіка ігрової діяльності дітей з порушеннями мовлення   4
Основи культури і техніки мовлення   4
Мовленнєва культура спеціального педагога   4
Усна народна творчість у логопедичній роботі   4
Виховна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами   4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями слуху   4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями зору   4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату   4
Інформаційно-комунікаційні технології для дистанційної освіти осіб із порушеннями мовлення   4
Інформаційно-комунікаційні технології в логопедії   4
Основи розвитку мовлення дітей   4
Лікувальна і адаптивно-оздоровча фізична культура в логопедії   4
Педагогічна освіта і професійна підготовка логопедів в Україні та світі   4
Основи психомоторних здібностей людини   4
Науково-дослідна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання   4
Корекційно-реабілітаційні служби   4
Теорія та спеціальні методики дошкільного виховання в логопедії   4
Спеціальна методика дошкільного виховання осіб із порушеннями мовлення в дистанційному форматі   4
Функціональний фітнес у фізичній терапії Здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 4
Менеджмент здоров'я   4
Адаптивна фізична рекреація   4
Теорія і методика адаптивного фізичного виховання   4
Основи соціальної реабілітації   4
Фітнес програми аеробної і силової спрямованості   4
Дієтотерапія   4
Загальна теорія та діагностика стану здоров"я   4
Ментальний фітнес   4
Основи заняттєвої науки   4
Лікувальний та спортивний масаж   4
Нутриціологія   4
Основи догляду за пацієнтами та особами з інвалідністю   4
Природні фактори у фізичній терапії та ерготерапії   4
Прикладна ерготерапія   4
Основи вертебрології та мануальної терапії   4
Аналіз нормальної та патологічної ходьби, підбір допоміжних засобів   4
Фізична терапія в паліативній допомозі та онкології   4
Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності   4
Фізична терапія при ампутаціях кінцівок   4
Фітотерапія   4
Рекреаційні технології різних груп населення   4
Ортезування у ортопедії та травматології   4
Кінезіологічне тейпування   4
Соціальний захист та права осіб з інвалідністю   4
Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів   4
Гідротерапія та гідрокінезотерапія   4
Тренування рухової активності пацієнтів та осіб з інвалідністю   4
Народні та нетрадиційні методи реабілітації   4
СПА-технології   4
Фізична терапія в паліативній допомозі   4
Цілеорієнтована терапія   4
Основи менеджменту маркетингу та адміністрування   4
Спортивно-педагогічне удосконалення Волейбол Теорії та методики спорту 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Волейбол пляжний   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Дзюдо   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футбол   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Стрільба з луку   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Хокей на траві   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Легка атлетика   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Зимових видів спорту   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Плавання   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал (жінки)   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Флорбол   28
Лижний спорт та методика викладання   4
Гірськолижний спорт   4
Прикладні та оздоровчі види легкої атлетики   4
Рекреаційні види рухової діяльності   4
Аквафітнес   4
Дитячий фітнес   4
Параолімпійський спорт   4
Адаптивний спорт   4
Неолімпійський спорт   4
Змагання і змагальна діяльність в різних видах спорту   4
Організаційні засади змагальної діяльності   4
Сучасні технології в ігрових та складно-кординаційних видах спорту   4
Сучасні технології в циклічних видах спорту   4
Управління недержавними спортивними організаціями   4
Аеробіка з методикою викладання   4
Зимовий табірний збір   4
Кінезіологія рухової активності і спорту   4
Літній табірний збір   4
Національні види спорту   4
Олімпійський спорт   4
Основи науково-дослідної роботи і спорті   4
Основи персонального тренінгу   4
Основи фітнесу   4
Практикум з гімнастики та акробатики   4
Практикум з оздоровчого фітнесу   4
Професійний спорт   4
Психологія спорту   4
Регіональне управління у сфері фізичної культури і спорту   4
Спортивна та оздоровча робота у таборах відпочинку   4
Спортивний відбір у техніко-естетичних видах спорту   4
Спортивні ігри та МВ (баскетбол 3*3)   4
Спортивні свята та розваги   4
Хореографія у спорті   4
Музична ритміка і хореографія   4
Сільський туризм Туризму і готельно-ресторанного сервісу 4
Екологічний туризм   4
Івент туризм   4
Історія туризму   4
Промисловий туризм   4
Етнічний туризм   4
Інклюзивний туризм   4
Готельно-ресторанний сервіс   4
Основи медичної підготовки фахівця з туризму   4
Кухні народів світу   4
Основи курортології   4
Регіонознавство   4
Альпінізм і скелелазіння   4
Основи топографії та спортивного орієнтування   4
Туристсько-спортивні ресурси України   4
Організація анімаційних послуг в туризмі   4
Організація барної справи   4
Організація транспортного забезпечення в туристському бізнесі   4
Логістика в туризмі   4
Організація виставкової діяльності   4
Інновінг у туристському бізнесі   4
Організації тренувального процесу у активному туризмі   4
Безпека в активному туризмі   4
Підприємницька діяльність в туристській галузі   4
Страхування в туризмі   4
Діловий етикет в туризмі   4
Туристські кластери   4
Актуальні проблеми в туризмі   4
Організація Інтернет реклами в туризмі   4
Організація молодіжного туризму   4
Інфраструктура туризму   4
Технологія продажу туристських послуг   4
Бухгалтерський облік у туристській діяльності   4
Основи професійної діяльності менеджера з туризму   4
Електронний бізнес в туризму   4
Методика туристського супроводу   4
Іміджелогія і PR – технології у туристському бізнесі   4
Теорія і практика спортивно-оздоровчого туризму   4
Основи стратегічного маркетингу в туризмі   4
Управління конкурентоспроможністю туристського підприємства   4
Управління проектами в туризмі   4
Стратегічне управління у туризмі   4
Документообіг в туризмі з використанням комп’ютерної техніки   4
Управління персоналом в туризмі   4
Туризм в Європейському союзі   4
Слов’янська міфологія Історії України 4
Ремесла та промисли давнього населення України   4
Актуальні питання української революції   4
Архівознавство   4
Геральдика і вексикологія   4
Історична демографія   4
Військова організація та військові походи українського козацтва   4
Історія побуту давнього населення України   4
Військова справа на українських землях у добу Середньовіччя   4
Історія ОУН і УПА   4
Античні держави   4
Історична урбаністика   4
Репресивна політика радянських спецслужб по відношенню до населення України в радянську добу (1920-1991)   4
Історія, концепції та сучасні досягнення історичної науки   4
Повсякденне життя інтелегенції УРСР (1922-1991)   4
Археографія   4
Археологічні фонди України   4
Археологія давньоруська   4
Історія та археологія озброєнь   4
Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах   4
Етнографічне районування   4
Аграрна історія України   4
Джерелознавство, музеєзнавство   4
Етнографія України   4
Історична антропологія   4
Історіографія археології   4
Історіографія історії України   4
Історія Сумщини та Північно-Східної України   4
Історія України (модерна доба)   4
Новітня історія України ХХ-ХХІ ст.   4
Новітня історія України   4
Основи джерелознавства та музеєзнавства   4
Сакральна археологія   4
Історія міжнародних відносин Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 4
Інтеграція України в європейський освітній простір   4
Історія світової дипломатії   4
Історія політичних вчень   4
Політичні системи Центрально-Східної Європи   4
Етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах   4
Релігійний фактор у міжнародних відносинах   4
Психологія спілкування   4
Соціологія політики   4
Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі: [2 курс], [4 курс]   4
Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в школі   4
Шкільний курс викладання історії   4
Всесвітня історія в світовому кінематографі   4
Основи шкільного краєзнавства   4
Історична дидактика   4
Ментальність середньовічної Європи   4
Військова справа стародавнього світу   4
Війни в період Середньовіччя   4
Історія країн Центральної і Східної Европи: [2 курс], [3 курс], [4 курс]   4
Історія Візантійської імперії, 395-1453 рр.   4
Селянська війна у Німеччині 1524-1526   4
Столітня війна 1337-1453   4
Історія Варварських королівств V століття   4
Імперія Карла Великого   4
Тридцятирічна війна 1618-1648 рр.   4
Війна Червоної та Білої троянд 1455-1485 рр.   4
Європейський Союз в міжнародних відносинах   4
Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ   4
Феномен гібридної війни   4
Міжнародні економічні відносини   4
Теорія і практика дипломатії   4
PR-інструменти у міжнародних відносинах   4
Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів   4
Зовнішня політика країн Середнього та Близького Сходу   4
Стратегічні комунікації у міжнародних відносинах   4
Етнографічне музеєзнавство   4
Історичне країнознавство   4
Історія музеїв світу   4
Методика викладання історії в зарубіжній школі   4
Міжнародні культурні зв’язки   4
Історичне музеєзнавство   4
Гендерна історія Європи та Америки   4
Нова українська школа: теорія і практика   4
Регіональна історія країн світу   4
Історія культури зарубіжних країн   4
Історія світових цивілізацій   4
Велика Французька революція та наполеонівські війни (1789-1815 рр.)   4
Процес об’єднання Німеччини   4
Процес об’єднання Італії   4
Історична урбаністика   4
Історія архітектури   4
Історія науки та техніки   4
Регіонознавство і країнознавство: теорія, методологія і практика   4
Дипломатична і консульська служба України   4
Етикет державного службовця   4
Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи   4
Актуальні проблеми зовнішньої політики України   4
Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці   4
Паблік Рилешнс   4
Міжнародне культурно-гуманітарне співробітництво   4
Правове регулювання зовнішніх зносин   4
Європейська інтергація   4
Збройні конфлікти у 20-х - 30-х рр. XX століття   4
Світова спадщина ЮНЕСКО   4
Новітня історія країн Азії і Африки   4
Методика історико-краєзнавчої роботи   4
Медіаграмотність   4
Історіографія всесвітньої історії   4
Інтелектуальна історія Європи   4
Війна в європейській історії   4
Організація позакласної гурткової роботи в школі   4
Усна історія в сучасній школі   4
Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін   4
Зброєзнавство   4
Історія міжнародних відносин та геополітика у XX - на початку XXI століття   4
Історія культури стародавнього Сходу   4
Історія культури Античності   4
Історія великих географічних відкриттів   4
Історія політичних ідеологій XIX-XX століття   4
Історія миротворчих операцій ООН в II половині XX-XXI століття   4
Істроричні портрети диктаторів XX ст.   4
Вплив цивілізації на історію людства   4
Етика, естетика   4
Історія естетичної думки   4
Основи розвитку критичного мислення   4
Логіка   4
Професійна етика   4
Соціологія   4
Епістемологія креативності   4
Майбутнє свідомості: науково-філософський аспект   4
Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи   4
Соціологія масових комунікацій   4
Історія зарубіжної культури   4
Релігієзнавство   4
Біоетичний дискурс   4
Інформаційне суспільство   4
Інформаційні війни   4
Лінгвофілософські студії   4
Політологія   4
Соціальна антропологія   4
Актуальні проблеми сучасної медієвістики   4
Громадянська освіта   4
Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі   4
Історіографія всесвітньої історії   4
Історія постсередньовічного Сходу   4
Історія Середньовічного Сходу   4
Історія слов’янських народів у період Середньовіччя   4
Історія української дипломатії   4
Історія, політичні системи і зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки   4
Конфліктологія і політичні конфлікти сучасності   4
Країни Азії та Африки у ІІ половині ХХ-ХХІ ст.   4
Медіаграмотність   4
Міжнародна та національна безпека   4
Модерна історія країн Азії та Африки   4
Політологія   4
Постмодерна історія країн Азії та Африки   4
Соціологія   4
Тайм-менеджмент та розвиток кар'єри міжнародника   4
Муніципальне право Права та методики викладання правознавства 4
Основи юридичного діловодства   4
Юридична лінгвістика   4
Соціологія права   4
Теорія правозастосування   4
Професійно-правова відповідальність юриста   4
Екологічне право   4
Міграційне право   4
Інформаційне право   4
Правові аспекти діяльності міжнародних організацій   4
Історія вчень про державу і право   4
Історія політичних і правових вчень   4
Юридична конфліктологія   4
Судова риторика   4
Право інтелектуальної власності   4
Юридична аргументація   4
Податкове та митне право   4
Комерційне право   4
Міжнародне право   4
Міжнародний комерційний арбітраж   4
Нотаріат   4
Адвокатура   4
Криміналістика   4
Кримінально-виконавчне право   4
Основи гендерної політики   4
Європейське антидискримінаційне право   4
Теорія правотворчості   4
Сучасні аспекти викладання правових дисциплін   4
Методика викладання правознавства   4
Порівняльне правознавство   4
Порівняльне цивільне право і процес   4
Юридичний практикум   4
Основи юридичної клінічної практики   4
Анімаційні технології в соціальній роботі Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 4
Креативна педагогіка   4
Педагогіка дозвілля   4
Гендерна педагогіка і психологія   4
Тренінгові технології в соціальній роботі   4
Основи інклюзивної освіти   4
Пенітенціарна педагогіка і психологія   4
Соціальна адвокація   4
Основи соціальної безпеки   4
Теорія і методика роботи соціального гувернера   4
Соціальний патронаж   4
Менторська підтримка дітей та молоді   4
Соціально-педагогічна профілактика насильницької поведінки   4
Соціальна реабілітація   4
Соціальна терапія   4
Реклама та зв’язки з громадськістю в соціальній сфері   4
Професійна комунікація фахівця соціальної сфери   4
Соціальна медіація   4
Соціальні технології впливу та комунікативної дії   4
Соціально-правовий захист дитинства   4
Тренінг соціального лідерства   4
Соціальний супровід клієнта   4
Профілактика професійного вигорання соціального педагога   4
Соціально-педагогічний супровід різних груп населення   4
Соціальна ювенологія з основами молодіжної політики   4
Соціальні проєкти розвитку громад   4
Основи професійної мобільності   4
Громадські організації в соціальній роботі   4
Соціальна робота в екстремальних ситуаціях   4
Основи соціальної супервізії   4
Методика соціально-виховної роботи   4
Моделювання соціально-педагогічних процесів   4
Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами   4
Економічні основи соціальної роботи   4
Соціально-педагогічна робота в альтернативних формах опіки   4
Іміджелогія   4
Ведення випадку в соціальній роботі   4
Толерантність та недискримінація   4
Лідерство та управління командою   4
Соціальна робота з дитячими і молодіжними об’єднаннями   4
Дослідницька доброчесність   4
Корпоративна культура   4
Правове забезпечення соціальної роботи і соціальної допомоги   4
Актуальні проблеми зайнятості населення   4
Професійна кар’єра в соціономічній сфері   4
Людина в сучасному соціумі   4
Соціалізація особистості   4
Соціальне гувернерство   4
Технології протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей   4
Паблік-рілешнсз в системі соціального забезпечення   4
Соціальні комунікації   4
Соціальна педагогіка   4
Соціально-правовий захист молоді в Україні   4
Недержавний сектор у соціальній сфері   4
Соціально-правовий захист сімей в Україні   4
Соціально-правовий захист дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом   4
Економічні основи соціокультурної діяльності   4
Основи волонтерської діяльності   4
Основи благодійної діяльності   4
Ігровий практикум   4
Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм   4
Культурно-мистецькі програми   4
Музична інформатика   4
Основи сценічного руху, пластики й танцю   4
Пантоміма   4
Теорія і практика креативної діяльності   4
Тренінг особистісного та професійного розвитку   4
Соціально-педагогічні основи саморозвитку та самовиховання особистості   4
Коучинг   4
Організація і методика проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності   4
Культурологічні аспекти сценічного мистецтва   4
Організація театрально-гурткової роботи   4
Соціокультурна корекція і реабілітація   4
Колористика та обладнання міського середовища   4
Історія образотворчого мистецтва   4
Народна художня культура   4
Історія костюму і побуту   4
Історія свят та обрядів   4
Організація і методика проведення екскурсій та туристсько-рекреаційних заходів   4
Інсталяційний дизайн   4
Організація культурно-мистецького середовища   4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності дітей   4
Мистецтво ведучого і конферанс   4
Організація культурно-мистецьких проєктів   4
Правове забезпечення соціокультурної діяльності   4
Основи професійного красномовства   4
Історія театрального мистецтва   4
Управлінська іміджологія   4
Театральний менеджмент   4
Український традиційний одяг   4
Технології організації презентацій та музейно-виставкової діяльності   4
Робота з мікрофоном   4
Гендерно-чутлива соціокультурна діяльність   4
Соціокультурне підприємництво   4
Театрально-педагогічні технології соціальної роботи   4
Гендерна культура дітей та молоді   4
Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми   4
Спеціалізовані служби в соціальній сфері   4
Соціальна конфліктологія   4
Спонсорінг та фандрайзинг у соціальній роботі   4
Соціальний аудит та інспектування   4
Соціально-психологічне консультування   4
Корекційно-оздоровча робота з дітьми   4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності молоді   4
Тренінг соціокультуного лідерства   4
Віктимологія   4
Соціальна робота з різними типами сімей   4
Психологія дозвілля   4
Туристичне краєзнавство   4
Основи музейної педагогіки   4
Франдрайзинг у соціокультурній діяльності   4
Корекційна педагогіка   4
Основи риторики   4
Основи саморозвитку та самовиховання особистості   4
Правове регулювання соціального забезпечення   4
Адаптивне фізичне виховання Спеціальної та інклюзивної освіти 4
Методика корекційно-розвивальної роботи з ритміки   4
Лікувальна фізична культура в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами   4
Проблеми спеціальної освіти в сучасній світовій практиці   4
Спеціальна методика роботи з дітьми з ООП в умовах нової української школи   4
Ігрові технології в корекційно-розвивальній роботі   4
Диференціальна діагностика у спеціальній психології та логопсихології   4
Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в системі спеціальної/інклюзивної освіти   4
Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з ООП   4
Методика підготовки дітей з інтелектуальними порушеннями до школи   4
Правове забезпечення осіб з особливостями інтелектуального розвитку та їхніх батьків (опікунів)   4
Спеціальна методика раннього втручання   4
Риторика, культура мовлення   4
Сценічно-театралізована діяльність   4
Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку   4
Психопатологія раннього віку   4
Основи психокорекції дітей з інтелектуальними та\або з мовленнєвими порушеннями   4
Гігієна дітей та підлітків з інтелектуальними порушеннями   4
Спеціальна методика роботи гувернера-дефектолога   4
Спеціальна методика соціально-побутового орієнтування   4
Спеціальна методика роботи з дітьми-сиротами   4
Арт-терапевтичні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами   4
Здоровя збережувальні технології в спеціальній та інклюзивній освіті   4
Основи соціальзації осіб з особливими освітніми потребами   4
Діагностика та корекція розладів аутизму   4
Сучасні технології навчання та розвитку в дітей з комплексними порушеннями   4
Моделі та технології логопедичної та соціально-реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку   4
Підготовка/консультування фахівців різного профілю   4
Корекційна та логопедична робота в андрогогіці   4
Корекційно-реабілітаційний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями   4
Спеціальна методика навчання каліграфії   4
Спеціальна методика роботи з художніми творами   4
Основи психолінгвістики   4
Технічні засоби корекційного навчання   4
Інформаційні технології в галузі Спеціальна освіта   4
Комп’ютерні технології в роботі вчителя дефектолога   4
Технології сенсомоторної інтеграції   4
Корекційно-розвивальні технології роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями   4
Технології розвитку емоційного інтелекту   4
Технології запуску мовлення   4
Основи нейрофізіології і ВНД при інтелектуальних порушеннях   4
Альтернативні засоби комунікації   4
Спеціальна методика фізики і хімії в побуті   4
Спеціальна методика гурткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями   4
Актуальні питання теорії та методики виховання
- СТН
Дошкільної і початкової освіти 4
Основи сімейної педагогіки   4
Психологія сім’ї   4
Проблемно-пошукові методи навчання в сучасній початковій школі
- СТН
  4
Сучасна англійська мова для вчителів початкової школи (практичний аспект)   4
Основи елементарної теорії музики   4
Теоретичні основи музичного мистецтва
- СТН
  4
Основи технології інтегрованого навчання в Новій українській школі
- СТН
  4
Основи гендерної педагогіки
- СТН
  4
Розмовний курс англійської мови для учителів початкових класів   4
Практикум елементарного музикування
- СТН
  4
Екологічна психопедагогіка   4
Постановка голосу та техніка мовлення (СТН): [1 курс][2 курс]   4
Етика сімейного виховання
- СТН
  4
Сучасна англійська мова для вихователів ЗДО (практичний аспект)   4
Організація самостійної худжньої діяльності в ЗДО   4
Педагогіка раннього дитинства   4
Проблемні методи в розумовому розвитку дітей   4
Сучасні підходи до створення розвивального середовища в ЗДО   4
Технологія «Лепбук» у роботі з дошкільниками   4
Розмовний курс англійської мови для вихователів ЗДО   4
Біологія розвитку дитини   4
Психологія дитячої творчості
- СТН
  4
Історія дошкільної освіти   4
Інтегрований підхід в дошкільній освіті   4
Економічне виховання у закладах дошкільної освіти   4
Музична ритміка   4
Керівництво художньою діяльністю дітей дошкільного віку   4
Формування музичної культури дітей дошкільного віку   4
Основи теорії гендеру   4
Едьютеймент: навчання як розвага в ЗДО   4
LEGO-технології в освітньому просторі ЗДО   4
Використання хмарних технологій в ЗДО
- СТН
  4
Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти
- СТН
  4
Технологія проектної діяльності в закладах дошкільної освіти
- СТН
  4
Сучасні методи організації рефлексії в початковій школі
- СТН
  4
Економічне виховання у закладах освіти   4
Використання хмарних технологій в освітньому процесі початкової школи
- СТН
  4
Вибрані питання методики навчання математичної освітньої галузі   4
Формування екологічної компетентності молодших школярів
- СТН
  4
Екологічна естетика   4
Формування музичної культури молодших школярів   4
Формування культурної компетентності учнів у Новій українській школі   4
Особливості організації проектної діяльності в умовах Нової української школи   4
"Soft skills" вихователів та вчителів початкових класів   4
Streаm-освіта для дошкільників
- СТН
  4
Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку   4
Наступність дошкільної і початкової освіти
- СТН
  4
Комунікативна компетентність вихователя
- СТН
  4
Технології театральної педагогіки в сучасній дошкільній та початковій освіті   4
Інтерактивні форми роботи з вихователями ЗДО   4
Мистецтво дизайну в ЗДО
- СТН
  4
Сучасні освітні системи країн Європи
- СТН
  4
Технологія розвитку особистості Г. Альтшуллера
- СТН
  4
Сучасні технології музичного виховання дітей в закладах дошкільної освіти   4
Формування дослідницької культури дошкільників у проектній діяльності
- СТН
  4
Технології інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку   4
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми   4
Організація і управління у початковій освіті   4
Педагогічні технології в початковій школі   4
Сучасні форми роботи з батьками
- СТН
  4
Методика навчання розв’язування задач у початкових класах   4
Використання LEGO-технології при вивченні математичної освітньої галузі
- СТН
  4
Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі
- СТН
  4
Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій школі   4
Ігрові технології в екологічній освіті
- СТН
  4
Методика викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в Новій українській школі   4
Виразне читання   4
Специфіка музичної освіти молодших школярів у Новій українській школі   4
Технологія організації освітнього процесу в діяльнісній парадигмі
- СТН
  4
Технологія Монтессорі   4
Професійно-комунікативна компетентність вчителя початкових класів   4
Арт-терапія Психології 4
Вступ до екзистенційної психотерапії   4
Дитяча психологія   4
Експериментальна психологія   4
Історія вітчизняної психології   4
Історія західної психології XX століття   4
Казкотерапія   4
Кримінальна психологія   4
Механізми психологічного захисту особистості   4
Основи консультативної роботи у соціальній сфері   4
Основи коучингу   4
Основи транзактного аналізу   4
Психологія ділового спілкування   4
Проективні методи у діяльності практичного психолога   4
Психологія агресії та агресивної поведінки   4
Психологія адиктивної поведінки   4
Психологія асертивності   4
Психологія вибору професії   4
Психологія впливу   4
Психологія здоров’я   4
Психологія лідерства   4
Психологія маніпулятивної поведінки   4
Психологія оптимізму   4
Психологія особистісної амбівалентності   4
Психологія професіографії   4
Психологія професіології   4
Психологія рекрутингу   4
Психологія соціальної роботи   4
Психологія харчової поведінки   4
Психологія юнацтва   4
Реабілітаційна психологія   4
Спеціальна психологія   4
Психологія особистості   4
Психологія риторики   4
Психологія великих груп та масових явищ   4
Етнопсихологія   4
Політична психологія   4
Психологія міграції   4
Педагогічна психологія   4
Естетотерапія   4
Філософія психоаналізу   4
Філософія несвідомого   4
Психологія релігії   4
Психологія конфлікту   4
Психологія довіри   4
Основи самопізнання   4
Основи когнітивно-поведінкової терапії   4
Профорієнтація та профвідбір   4
Організаційна психологія   4
Психологія соціальної мобільності особистості   4
Психосексуальний розвиток особистості   4
Психологія стресу та ПТСР   4
Психологія залежної поведінки   4
Основи сугестології   4
Психологія малої групи   4
Основи психосоматики   4
Візуальна психодіагностика   4
Психолого-педагогічна терапія   4
Філософія професійної компетентності фахівця   4
Етнопедагогіка Педагогіки 4
Іміджологія вчителя   4
Основи работи педагога-організатора в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку   4
Інноваційні технології викладання предметів педагогічного циклу   4
Інноваційні механізми педагогічного спілкування   4
Методологія науково-педагогічного дослідження   4
Педагогічні технології   4
Педагогіка сімейного виховання   4
Основи роботи педагога-організатора в закладах середньої освіти   4
Комунікації в навчанні   4
Педагогічна конфліктологія   4
Основи освітньої інноватики   4
Педагогічна творчість   4
Технології розв’язування педагогічних задач   4
Історія педагогіки   4
Інноваційні технології в педагогічній діяльності   4
Історія педагогіки та порівняльна педагогіка   4
Методика виховної роботи класного керівника   4
Теорія і методика позашкільної освіти   4
Позашкільна освіта в зарубіжних країнах   4
Порівняльна педагогіка   4
Ідеї розвиваючого начання у світовій педагогіці   4
Освітні вимірювання   4
Історія національного шкільництва та педагогічної думки   4
Педагогічна техніка   4
Виховна робота в закладах позашкільної освіти   4
Технології педагогічного супроводу обдарованої дитини   4
Теорія і методика виховної роботи в закладах освіти   4
Риторична майстерність педагога   4
Менеджмент інновацій в освіті   4
Комунікативні кометентності вчителя   4
Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики   4
Міжнародні практики неформальної освіти   4
Методика соціально-виховної роботи   4
Альтернативна освіта: вітчизняний і закордонний досвід   4
Управління освітніми ІТ проектами   4
Основи теорії систем і системний аналіз Менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 4
Системний аналіз структури і змісту управління установами та закладами освіти   4
Системний підхід в управлінні освітою   4
Структурно-системний аналіз в упралінні освітою   4
Іноземна мова в професійному спілкуванні   4
Іншомовний академічний дискус   4
Іноземна мова в діловій комунікації   4
Іноземна мова для ефективних презентацій   4
Управління змістом робіт   4
Корпоративна культура   4
Сучасне діловодство в установах та закладах освіти   4
Ділове мовлення та діловодство   4
Документообіг у закладі освіти   4
Культура ділового мовлення та документознавства   4
Інноваційний менеджмент в освітній діяльності   4
Стратегічне управління в освіті   4
Структурні складові інноваційної культури менеджера освіти   4
Основи корпоративного управління в освіти   4
Взаємодія закладів освіти з громадськими організаціями   4
Освітня політика   4
Основи публічного управління   4
Конфліктологія   4
Теорія та практика ризик-менеджменту   4
Ризики в управлінні закладом освіти   4
Управління ризиками в системі менеджменту   4
Прийняття рішень в антикризовому управлінні   4
Основи ораторського мистецтва менеджера освіти   4
Основи теорії мовної комунікації   4
Мовленнєва культура менеджера освіти   4
Педагогічна кофліктологія   4
Історія педагогіки та порівняльна педагогіка   4
Історія вітчизняної освіти   4
Трансфер технологій   4
Етнопедагогіка   4
Соціологія управління   4
Логічне мислення в управлінській діяльності   4
Техніка управлінської діяльності   4
Новаторський педагогічний менеджмент   4
Управління інноваціями в освіті   4
Стратегічна інноватика в освіті   4
Управління інноваційною діяльністю в освіті   4
Основи рекламної діяльності   4
Охорона праці в системі освіти   4
PR-менеджмент   4
Аналітична діяльність у паблік рілешнз   4

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню