Наука

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка орієнтується на високу якість підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Стратегічний розвиток СумДПУ імені А. С. Макаренка передбачає одним із ключових завдань проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки, враховуючи потреби регіону та суспільства в цілому; розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузях суспільних, гуманітарних, природничо-метематичних, біологічних та інших наук; підтримку існуючих та формування нових наукових шкіл і наукових підрозділів (центрів колективного користування, ресурсних центрів та центрів трансферу технологій, навчально-наукових центрів і лабораторій) як базових осередків реалізації наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний суспільний розвиток і розбудову економіки країни.

Крім того серед стратегічних завдань СумДПУ імені А. С. Макаренка ставить перед собою всебічне сприяння в реалізації інтелектуального потенціалу науково-педагогічних працівників, молодих учених та здобувачів освіти в Університеті; здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових досліджень; розроблення програми всебічної підтримки молодих учених з метою їх закріплення й творчого зростання в Університеті; забезпечення підготовки кваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у межах відкритих спеціальностей аспірантури та докторантури для підготовки докторів філософії і докторів наук; сприяння ефективній роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; удосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності та авторських прав дослідників, гарантування інформаційної безпеки та правил академічної доброчесності; впровадження системи оцінювання та стимулювання наукової складової праці викладачів з метою її посилення у межах викладацької діяльності та заохочення до професійного розвитку та самореалізації; всебічне сприяння діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету; забезпечення умов щодо отримання цільових та іменних стипендій студентам та науково-педагогічним працівникам Університету; забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку студентської науки, зокрема участі студентів у наукових заходах; подальший розвиток багатогалузевого університетського видавничого центру з метою оприлюднення, поширення й популяризації наукових здобутків.

Зважаючи на процеси глобалізації та інтернаціоналізації в галузі вищої освіти й науки, особливу увагу стратегія розвитку СумДПУ імені А. С. Макаренка на 2020–2030 рр. звертає на забезпечення умов для ефективної науково-дослідної та інноваційної діяльності учасників освітнього процесу Університету шляхом створення належної матеріально-технічної бази, сприяння академічній співпраці та міжнародній мобільності; формування культури грантової діяльності, розробку загальноуніверситетської політики грантової роботи; підвищення рівня компетентності науково-педагогічних працівників щодо грантової діяльності та забезпечення необхідної допомоги щодо підготовки грантових заявок і супроводу отриманих грантів; запровадження системної роботи зі збору і регулярного оновлення інформації щодо наукових і освітніх проєктів в Університеті, які потребують грантового та інших джерел фінансування; поглиблення міжнародної наукової співпраці шляхом створення умов для підготовки заявок та реалізацію спільних міжнародних наукових проєктів, сприяння участі науковців у міжнародних наукових заходах (особливо закордоном) та активізація роботи з проведення міжнародних наукових заходів на базі Університету; активізацію публікаційної активності науковців Університету передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях; посилення мотивації участі науково-педагогічних працівників і студентів у проведенні наукових досліджень, підвищення якості наукового рівня публікацій, зокрема у виданнях, що індексуються науко метричними базами Sсорus, Web of Sciеnсе.

В університеті успішно працює аспірантура з 13 спеціальностей та докторантура з 5 спеціальностей, функціонує спеціалізована вчена рада Д55.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Результати своїх наукових досліджень науковці університету мають можливість друкувати у 3 фахових наукових журналах, які входять до міжнародних науко метричних баз даних («Актуальні питання природничо-математичної освіти», «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», «Фізико-математична освіта»).

Для організації дослідницької інфраструктури в університеті створено і плідно працюють науково-дослідний сектор, навчально-науковий центр проектних технологій, наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, рада молодих учених, різноманітні ресурсні центри та центри трансферу технологій, навчально-наукові центри, міжвідомчі науково-дослідні лабораторії, між університетська лабораторія, університетські лабораторії, керівниками яких є провідні науковці університету.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад