Новини

Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід

Навчання, викладання під час війни закуталізовує надто багато питань, які потребують відповідей. Школа, коледж, університет стають осередками психологічної підтримки, національно-патріотичного виховання, академічної культури учасників освітнього процесу.

12 травня 2022 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка розпочала роботу V Міжнародна науково-практична конференція «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

Пропонуємо вашій увазі відеозапис:

Розпочали захід хвилиною мовчання.

Мета заходу: презентація результатів наукових досліджень аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників, учителів-дослідників; заохочення наукової молоді, всіх представників академічної громади до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності.

Ініціатор: науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Співорганізаторами є також Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області та ін.

До оргкомітету конференції надійшло 163 заявки, на пленарній частині в реальному часі було зареєстровано 97 учасників: доктори, кандидати наук, аспіранти, студенти. На конференції зареєструвалися представники України, Польщі, Італії, Болгарії.

Географія учасників конференції із України: Суми, Сумська область, Київ, Луцьк, Вінниця, Полтава, Прилуки, Мукачеве, Харків, Слов'янськ, Умань, Рівне, Глухів.

Мотивуюче слово: Ольга Кудріна, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи СумДПУ імені А. С. Макаренка; Андрій Коваленко, декан факультету іноземної та слов’янської філології СумДПУ імені А.С.Макаренка; Петро Бойчук, ректор Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Модерували: Олена Семеног, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка; Ольга Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; Мирослава Вовк, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

Працювали тематичні панелі: «Цінності академічної культури в контексті національної безпеки», «Утвердження академічної культури як чинник інтернаціоналізації вищої освіти», «Академічна культура у вимірах міждисциплінарних студій», «Академічна культура як критерій якості професійної підготовки сучасного вчителя», «Академічна культура крізь призму філологічного дискурсу», «Культура академічної доброчесності в підготовці фахівців»

Глибокі виступи:

 • Академічна культура у контексті реалізації волонтерських освітніх проєктів під час війни
  Інна Осадченко, доктор педагогічних наук, професор, голова ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури»
 • Некролог педагогу як вияв академічної культури й етики (за матеріалами українських педагогічних часописів початку ХХ ст.)
  Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України, старший науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
 • Академічна комунікація ЗВО України із зарубіжними партнерами в умовах воєнного стану
  Сергій Дєнєжніков, кандидат філософських наук, доцент, керівник міжнародного відділу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
 • The role of universities in territorial development: comparative study and conclusions for developing countries
  Віталій Омельяненко, доктор економічних наук, академік Української технологічної академії, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, голова Наукового товариства молодих учених Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка,
  Тео Тірто, доктор філософії, менеджер проєктів, науково-дослідна фірма FARADI, Італія.
 • Історичне підгрунтя накового стилю сучасної української мови
  Лариса Кравець, доктор філологічних наук, професор кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці ІІ
 • Герой новітньої української літератури: аспекти вивчення у вищій школі
  Горболіс Лариса, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
 • Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні: сучасні виклики
  Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
 • Онлайн-щоденник педагогічної практики і розвиток академічної культури майбутнього педагога під час проходження практики в умовах воєнного стану
  Олександр Павленко, Анна Христосенко, здобувачі вищої освіти першого (бакаларського) рівня, Олена Попова, доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
 • Результати анкетування учасників освітнього процесу з академічної доброчесності під час проведення інституційних аудитів в закладах загальної середньої освіти Сумської області .
  Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області
 • Управління якістю підготовки майбутніх докторів філософії в умовах глобального змагального лідерства
  Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,
  Фелікс Чижевський, професор, доктор габілітований, професор, Університет Марії Кюрі-Склодовської (UMCS), м. Люблін, Польща.
 • Академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій
  Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка;
  Лілія Барановська, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету
 • Формування культури академічної доброчесності: навички якісного академічного письма
  Вікторія Козлова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
 • Усеукраїнський лінгвістичний діалог у європейській співпраці: наявні напрацювання та перспективи розширення
  Широков Володимир, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
  Роман Тимошук, кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук(Польща).
  Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, cтарший науковий співробітник відділу лінгвістики українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства
 • Оптимізація самореалізації майбутнього вчителя та молодого педагога в сучасних умовах
  Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Формування культури професійного спілкування в майбутніх фахівців ЗМІ
  Наталія Грона, доктор педагогічних наук, доцент Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно- педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради
 • Розвиток культури академічної доброчесності у ЗФПО: проєкт «Наші всюди»
  Ольга Ларіонова, студентка спеціальності Журналістика МФК СумДУ
  Наталія Пономаренко, доктор філософії, викладач спеціальності 061 Журналістика ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»
 • Роль бібліотеки у формуванні та збереженні наукового потенціалу навчального закладу
  Надія Горбач, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філології КЗВО " Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради
 • Медіаграмотність учителя як протидія воєнним викликам
  Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Під час конференції було презентовано перебіг проєктів науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі».

13 травня 2022 року відбулися секційні засідання та було організовано майстер-класи, що охоплювали актуальні практико орієнтовані проблеми сучасної освіти: академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій (проф.Семеног О.М.), формування академічної культури здобувачів освіти в умовах закладу фахової передвищої освіти Наталія Пономаренко, доктор філософії, викладач спеціальності 061 Журналістика ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»); коучинг як вихід із безвихідних ситуацій (Марина Ячменик, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури, керівник Центру якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка); проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри освітніх проектів в умовах воєнного стану (Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

За результатами проведення конференції буде підготовлено збірник наукових праць «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». З попереднім випуском збірника можна ознайомитися за покликанням: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/8453

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-15-17
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню